WYDARZENIA

---------------------------------

RYS HISTORYCZNY

---------------------------------

MUZEUM -

HISTORYCZNY SPRZĘT WOJSK ŁĄCZNOŚCI

---------------------------------

DOKUMENTY
I PUBLIKACJE

---------------------------------

KONTAKT

---------------------------------

ARCHIWUM

---------------------------------

PAMIĘTAMY

---------------------------------

 

A R C H I W U M   W Y D A R Z E Ń   2 0 0 6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 20 kwietnia 2006r. w Klubie Garnizonowym spotkali się członkowie Koła ŚZPŻŁ.

Podczas spotkania przedstawiono informację na temat; „Początki służby łączności – rys historyczny”. Występujący z informacją zapoznał, na podstawie wspomnień płk inż. Stanisława Żmigrodzkiego, jak powstawała polska służba łączności. Omówił okres tworzenia się patroli łączności i Oddziału Służby Łączności dla potrzeb „Strzelca” na terenie Małopolski.

Od 1913 r. patrole telefoniczne brały udział we wszystkich ćwiczeniach polowych Związku Strzeleckiego w Małopolsce /np. w Dawidowie pod Lwowem, w Tyńcu pod Krakowem, nocne ćwiczenia nad Skawina, obóz szkoleniowy w Stróży itp./. Ćwiczenia odbywały się w różnych zespołach – przeszkolono więc znaczną liczbę strzelców.

Mobilizacja Oddziału Telefonicznego nastąpiła w obozie w Oleandrach /m. Kraków/. Umundurowanie i wyposażenie uzupełniono w ochotniczych biurach intendentury w Krakowie. Wymarsz nastąpił 8 sierpnia o 3-ciej rano z baonem ob. Ryszarda Trojanowskiego w sile 2-ch patroli po 6-ściu ludzi pod komendą ob. Stanisława Żmigrodzkiego.

Na postoju w Krzeszowicach, Oddział został uzbrojony w stare austriackie jednostrzałowe karabiny. Na tym kilkugodzinnym postoju patrol wybudował 1,5 kilometrową linię telefoniczną z komendy batalionu do kwater.

Pierwsze spotkanie z nieprzyjacielem nastąpiło na placówce w Mnichowie pod Jędrzejowem, dokąd z rozkazu Kwatery Głównej , Oddział Telefoniczny wybudował linię 4,2 km , przedłużoną 14 sierpnia do placówki pod Bolminem, gdzie piechota walczyła z kozakami.

Sprzęt Oddziału nie wystarczał na rosnące potrzeby połączeń z tyłami i pomiędzy oddziałami – sięgano wiec po sprzęt „zdobyczny’: opróżniano placówki pocztowo-telegraficzne, stacje kolejowe, lecz nie był to sprzęt polowy. Były to aparaty telefoniczne ścienne i drut pozrywany ze słupów. 16 sierpnia na rozkaz szefa sztabu ob. Sosnkowskiego zbudowano linię z Tumlina przez Samsonów do Szałasu 6 km i tegoż dnia z Tumlina do stacji kolejowej Zagnańsk 5 km , używając na pierwszą linię drut rosyjski na słupach, zaś na drugą częściowo przewód polowy. Następnie Oddział otrzymał zadanie budowy linii telefonicznej Kraków – Kielce /długości 110km/. Budowę linii rozpoczęto równocześnie na 3-ch odcinkach ; Kraków-Miechów, Miechów-Jędrzejów i Jędrzejów-Kielce. Wszystkie te zadania, mimo trudności sprzętowych, zostały wykonane i zyskały uznanie przełożonych. Komendant Oddziału w 1914r Ob. Stanisław Żmigrodzki został mianowany na pierwszy stopień oficerski.

Na spotkaniu członków Koła przyjęto też tekst apelu w sprawie gromadzenia pamiątek i wspomnień z historii Wojsk Łączności oraz zwiedzono wystawę filatelistyczną „Jan Paweł II–in memoriam”. Wystawcami i współorganizatorami tej wystawy są członkowie Koła: pułkownicy Zbigniew Wilanowski i Marian Frajtak.

Członkowie Oddziału aktywnie  uczestniczą w zebraniu

 

Zwiedzanie wystawy filatelistycznej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Walny Zjazd ŚZPŻŁ i Koleżeński Zjazd Łącznościowców Wojska Polskiego
w Białobrzegach i Zegrzu.

Dzięki uprzejmości Dowództwa 15 SBWD członkowie naszego Koła w ramach podróży wojskowo-historycznej wzięli udział w V Walnym Zjeździe ŚZPŻŁ i Koleżeńskim Zjeździe Łącznościowców WP . Podczas Zjazdu uchwalono między innymi zmiany w statucie Związku dostosowując go do zmian zachodzących w wojsku i w Polsce. Były też propozycje zmiany nazwy polegającej na opuszczeniu słowa „Światowy” wynikające z trudności w kontaktach bieżących z oddziałami działającymi za granicą . Członkowie Związku mieszkający poza granicami kraju, to ludzie w podeszłym wieku i kłopoty zdrowotne utrudniają im aktywne uczestnictwo w działalności. Ostatecznie odstąpiono od zmiany nazwy. Zjazd podjął też decyzję przyznania trzem łącznościowcom ,nie będących członkami naszej organizacji, tytułu „Honorowego Członka ŚZPŻŁ” w tym Dowódcy 15SBWD płk Janowi Sobotce. W skład władz naczelnych zostali wybrani członkowie naszego Koła:

 -do  Rady  Związku:  płk  Władysław  Hammer, a na  Przewodniczącego  rekomendowano  płk  Bernarda
  Minkowskiego/,

 -do Zarządu Związku: ppłk Tadeusz Gajdziński, ppłk Roman Kuszak,

 -do Komisji Rewizyjnej: ppłk Andrzej Domaradzki.

Na pierwszym posiedzeniu Zarządu na prezesa wybrano ponownie płk Stanisława Markowskiego.

W koleżeńskim spotkaniu łącznościowców uczestniczyło ok. 200 osób reprezentujących różne środowiska, między innymi: żołnierze łącznościowcy AK, 1 i 2 Armii WP , żołnierze walczący na Zachodzie. Najstarszy uczestnik miał 99 lat . Głównym gościem honorowym był Szef Zarządu Łączności i Informatyki SG WP gen. dyw. Stanisław Krysiński.

Dowództwo 15SBWD reprezentowali: ppłk Tadeusz Godziński, ppłk Wiesław Rychłowski ,mjr Andrzej Błaszczyk, mjr Włodzimierz Jarek – d z i ę k u j e m y !!!

W 9 pwd w Białobrzegach i OSŁiI w Zegrzu zapoznano uczestników z historią tych garnizonów i bazą szkolenia łącznościowców. Dużym zainteresowaniem cieszyło się Muzeum WŁ w Zegrzu i eksponowany tam sprzęt łączności.

Należy wspomnieć, że podczas tego wyjazdu w dniu 10.06. zgłosili chęć wstąpienia i zostali przyjęci do naszego Koła : mjr Stanisław Japał, ppłk Ryszard Laszczyk, ppłk Janusz Marciniak, mjr Stanisław Rutkowski, ppłk Ryszard Wolny - gratulujemy!

Przed hotelem w OSŁiI

Przed hotelem w OSŁiI

Goście honorowi

Gość honorowy gen. dyw. Krysińki

Delegaci

płk W. Hammer, płk S. Markowski, mjr A. Błaszczyk

Przedstawiciele dowództwa 15 SBWD

Delegacja z Sieradza

Delegacja z Sieradza

Delegacja z Sieradza

Ostatnie przedzjazdowe uzgodnienia

Prezes ZG ŚZPŻŁ wręcza legitymacje 
członkowską ppłk A. Domaradzkiemu

Pierwsze obrady nowo wybranego Zarządu Głównego

Chwile relaksu

Koleżeńskie uzgodnienia

Zwiedzanie Muzeum WŁ w OSŁiI

Prezes Zarządu Głównego Płk S. Markowski prezentuje Enigmę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOTKANIE WŁADZ NACZELNYCH ŚZPŻŁ W SIERADZU.

Do Sieradza, na obchody Święta 15 SBWD i Święta Wojsk Łączności, w dniach 19-20 października, przyjechali między innymi członkowie władz Związku. Część czasu  wykorzystano na dyskusję nad zmianami szczegółowymi w Statucie i ukonstytuowanie się  Rady Związku i Głównej Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącym Rady został wybrany kol. płk Ryszard Piotrowski, wiceprzewodniczącymi w kraju koledzy płk Władysław Hammer i płk Ryszard Wróbel. Płk Bernard Mieńkowski,  rekomendowany przez Zjazd na stanowisko Przewodniczącego, zrezygnował z kandydowania z przyczyn osobistych. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został kol. płk Ryszard Kałamaga.

Na plenarnym posiedzeniu  uchwalono Plan Działalności Związku  na  bieżący i 2007 rok.

W planie przewidziano  mi.;

- zorganizowanie Jubileuszowego Zjazdu Związku z okazji 15-lecia  w czerwcu 2007r.

- wydanie „Przeglądu Łączności i Informatyki nr 3”

- wydanie kolejnego „Komunikatu Nr 18”

- zacieśnienie współpracy z Departamentem Wychowania i Promocji Obronności MON.  

       

Uchwała Zarządu Głównego z 19.10.2006r.

W dniu 19 października br. Zarząd  Główny Związku podjął  uchwałę w sprawie utworzenia „Oddziału Związku w Sieradzu”. Siedzibą właz Oddziału jest 15 SBWD, terenem działalności – teren województwa łódzkiego.

Poniżej fotomigawki z pracy Władz Naczelnych ŚZPŻŁ w Sieradzu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 21 września 2006r. na zebraniu Oddziału przedstawiono:

- sprawozdanie ze Zjazdu ŚZPŻŁ w Białobrzegach, a w szczególności kierunków zmian w statucie Związku polegających na dostosowaniu do zmian jakie zaszły w WP i zmiany personalne we władzach;

- informację na temat " Łączność w Legionach Polskich" przygotował i zaprezentował kol. płk Jan Kowalski

- przygotowania do Święta Wojsk Łączności i Informatyki oraz posiedzenia Władz Naczelnych ŚZPŻŁ w Sieradzu.

- wręczenie legitymacji członkowskich.

Powyżej zdjęcia z zebrania w dniu 21 września 2006r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 21 grudnia 2006r. w klubie Garnizonowym odbyło się Walne Zebranie Oddziału  ŚZPŻŁ w Sieradzu. W zebraniu uczestniczyli mi. następujący goście: Dowódca 15 SBWD płk Jan Sobotka, Prezes Rejonowego Zarządu ZBŻZ i OR WP- płk Henryk Szafranowski, Rzecznik prasowy brygady - mjr Andrzej Błaszczyk.

Podczas zebrania :

- wręczono legitymacje  /kol. kol.  Marciniak, Stręgiel, Japał/

- przyjęto dwóch członków do Związku  /kol. kol. Bogus i Sadowski/

- przedstawiono: informację nt. decyzji władz naczelnych Związku podczas obrad w Sieradzu  i sprawozdanie z rocznej działalności Oddziału, sprawozdanie finansowe,  i propozycje planu pracy na 2007r., 

- przegłosowano absolutorium dla Zarządu Oddziału.

- ustalono potrzebę powołania Zespołów ds.;

a/ dokumentowania historii WŁ i I,

b/ przygotowywania materiałów na stronę internetową,

c/ przygotowywania materiałów do prasy miejscowej i wojskowej , biuletynu związkowego/

Na zakończenie Dowódca Brygady i Prezes Oddziału, podziękowali członkom ŚZPŻŁ za aktywną pracę w mijającym roku oraz złożyli świąteczne i noworoczne życzenia.

Analiza planu pracy na 2007r.

Od lewej koledzy: Z.Wilanowski, 
J. Kowalski i Z. Szwej

Dyskusja

Dyskusja

Sprawozdanie z działalności Oddziału

Wręczenie legitymacji

Wręczenie legitymacji

Życzenia świąteczne i noworoczne

Życzenia świąteczne i noworoczne

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Zarząd Główny