WYDARZENIA

---------------------------------

RYS HISTORYCZNY

---------------------------------

MUZEUM -

HISTORYCZNY SPRZĘT WOJSK ŁĄCZNOŚCI

---------------------------------

DOKUMENTY
I PUBLIKACJE

---------------------------------

KONTAKT

---------------------------------

ARCHIWUM

---------------------------------

PAMIĘTAMY

---------------------------------

 

R Y S    H I S T O R Y C Z N Y

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 sierpnia 1992 roku, u Szefa Wojsk Łączności gen. Henryka ANDRACKIEGO zebrali się przedstawiciele wszystkich środowisk łącznościowych. Powołano wówczas KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU POLSKICH ŻOŁNIERZY ŁĄCZNOŚCI.

15 sierpnia 1992 roku, na Placu Piłsudskiego w Warszawie, odbyła się defilada uczestników Światowego Związku Kombatantów. Po defiladzie łącznościowcy, uczestnicy Zjazdu, przybyli do Zegrza. Udział wzięła bardzo liczna grupa łącznościowców z całego świata: z Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Czechosłowacji, Węgier, Litwy, no i oczywiście z Polski. 8 marca 1993 roku, Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności został zarejestrowany przez Sąd Wojewódzki w Warszawie.

W dniach 26 - 27 sierpnia 1993r. w WYŻSZEJ SZKOLE OFICERSKIEJ WOJSK ŁĄCZNOŚCI w Zegrzu odbył się pierwszy WALNY ZJAZD ZWIĄZKU, będący uwieńczeniem procesu jednoczenia wszystkich środowisk łącznościowców z kraju i z zagranicy. Delegaci zaakceptowali, ostateczny zarejestrowany przez sąd kształt statutu, który określał cele i zadania Związku. Głównym celem była integracja wszystkich środowisk polskich żołnierzy łączności dla kultywowania i popularyzacji łącznościowych tradycji oraz gromadzenie dokumentów i pamiątek obrazujących historię Wojsk Łączności. W dniu 14 września 1996 roku odbył się II Zjazd ŚZPŻŁ, 11 września 1999 roku, - III zjazd, 14 września 2002 roku - IV, V zjazd - 10 czerwca 2006r. w Białobrzegach, a zjazd VI - 17 września 2009r. w Rynii.

Uwzględniając  zmiany ustawowe w Polsce i organizacyjne MON, podczas zjazdów,  dokonywano oceny bieżącej działalności, aktualizacji statutu Związku i  wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego.

ODDZIAŁ (do października 2006r. - KOŁO) w SIERADZU

Potrzeba powołania w garnizonie sieradzkim koła ŚZPŻŁ dojrzewała już od dawna. Ważnym tego elementem było zorganizowanie spotkania koleżeńskiego w 10 pułku dowodzenia we Wrocławiu, w dniu 6 czerwca 2003 roku, w którym  uczestniczyli:

-  Prezes Zarządu Głównego SZPŻŁ płk Stanisław MARKOWSKI;

-  organizatorzy spotkania: płk Arkadiusz OŻAROWSKI, ppłk Stefan  BOBRUK i ppłk Józef JANUSIAK;

-  nasi koledzy z garnizonu Sieradz: ppłk Tadeusz ŁAGUNOWSKI, ppłk Mikołaj JASIUK, ppłk Roman
      KUSZAK, mjr Zbigniew TUMIELEWICZ, mjr Czesław WIERZBICKI.

Prezes Z.G. ŚZPŻŁ -płk Stanisław Markowski zapoznał uczestników spotkania    z dotychczasowymi działaniami na rzecz, jednoczenia żołnierzy łącznościowców i łączeniu tradycji Związku z żołnierzami łączności, przebywającymi za granicami kraju. Koledzy, którzy uczestniczyli  w tym spotkaniu, uznali za zasadne i potrzebne, tworzenie struktur Związku w garnizonach, w których jest dużo byłych żołnierzy łącznościowców. Po dyskusji na ten temat, postanowiono stworzyć tzw. grupę inicjatywną, która podejmie działania, na rzecz stworzenia w garnizonie Sieradz, podstawowego ogniwa Związku – Koła Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Pierwsze spotkanie organizacyjne odbyło się 18.11.2003 r.

Ze względu na brak statutu Związku na tym spotkaniu i potrzebę jasnego określenia celów i zadań do pracy koła postanowiono uzyskać niezbędne wyjaśnienia w Zarządzie ŚZPŻŁ. Zgodnie zadeklarowano chęć utworzenia koła. Rozdano chętnym deklaracje. 

Ponownie do spotkania dochodzi 28.04.2004r. Podjęto uchwałę o powstaniu w garnizonie koła. Dokonano też wyboru Zarządu Koła.

Dzięki przychylności Dowództwa garnizonu uzyskano na terenie jednostki pomieszczenie do pracy Zarządu i spotkań członków.

W 2005r. na terenie garnizonu doszło do spotkania licznej grupy łącznościowców podczas którego wymieniono doświadczenia i zapoznano z obecnie realizowanymi zadaniami przez jednostkę sieradzką. 

Podczas obchodów 70-lecia Garnizonu Sieradz w październiku 2005 r. spotkano się ponownie. Tym razem uczestniczyło w nim,  wiele pokoleń łącznościowców związanych służbą z Garnizonem (ponad 200 osób).

Aktualny wpis Związku do rejestru stowarzyszeń:

KRS 0000279189 z dnia 24 kwietnia 2007r.

 

Uchwała Zarządu Głównego z 19.10.2006r.

W dniu 19 października 2006r  Zarząd  Główny Związku podjął  uchwałę w sprawie utworzenia „Oddziału Związku w Sieradzu”. Siedzibą władz Oddziału jest 15 SBWD, terenem działalności – teren województwa łódzkiego.

Podstawowe cele i zadania przyjęte do realizacji przez członków Oddziału:

  • Utrzymywanie więzi koleżeńskich między łącznościowcami dla kultywowania wspólnych tradycji ukształtowanych w czasie wojen o niepodległość Ojczyzny i pokojowej służby Wojsk Łączności.

  • Utrzymanie więzi z jednostkami i instytucjami Wojsk Łączności WP w celu przekazywania obecnemu pokoleniu łącznościowców doświadczeń oraz tradycji.

  • Inicjowanie i utrzymanie ścisłej współpracy z innymi organizacjami i instytucjami skupiającymi specjalistyczne środowiska łącznościowców (np. Telekomunikacja, SEP, ZBŻZ i OR WP, Stowarzyszenie Przyjaciół 15 SBWD)

  • Gromadzenie pamiątek obrazujących życie i służbę żołnierzy łączności.

  • Opracowanie i wydawanie materiałów obrazujących życie Związku (Oddziału) oraz zawierających publikacje historyczne, opisy działań Wojsk Łączności i związane z nimi wspomnienia łącznościowców.

  • Organizowanie, na miarę możliwości, pomocy dla członków Związku.

 

 

 

Zarząd Główny