WYDARZENIA

---------------------------------

RYS HISTORYCZNY

---------------------------------

MUZEUM -

HISTORYCZNY SPRZĘT WOJSK ŁĄCZNOŚCI

---------------------------------

DOKUMENTY
I PUBLIKACJE

---------------------------------

KONTAKT

---------------------------------

ARCHIWUM

---------------------------------

PAMIĘTAMY

---------------------------------

A R C H I W U M   W Y D A R Z E Ń   2 0 0 7

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zebranie członków Oddziału ŚZPŻŁ 15.02.2007r. w Klubie Garnizonowym

W sprawach organizacyjnych wręczenie legitymacji nowym członkom /kol. Bogusowi i kol. Sadowskiemu/ oraz powołano skład  zespołów tematycznych.

Zespóły ds.;

 a/ dokumentowania historii WŁ i I,- odpowiedzialny  kol. M. Frajtak

 b/ przygotowywania materiałów na stronę internetową, - odpowiedzialny kol. E. Szuba

 c/ przygotowywania   materiałów   do   prasy   miejscowej   i  wojskowej,  biuletynu   związkowego
    - odpowiedzialny kol. J. Marciniak.

Informację  nt: „Tendencje rozwojowe Wojsk Łączności  i Informatyki” przedstawił zaproszony  Pan gen. Witold Cieślewski - dziękujemy.

Podczas posiedzenia Zarządu Oddziału w 18. 04.2007r. rozpatrywano:

      1. Sprawy organizacyjne

          a/ pracę zespołów problemowych

          b/ pracę nad przyjęciem nowych członków

      2. Przygotowanie do obchodów 15-lecia Związku w tym:

         a/ ustalenie jak obchodzimy 15 lecie Związku w Oddziale

         b/ udział naszych kolegów w obchodach na szczeblu centralnym

     3. Przygotowanie  zebrania  -  szczególnie  organizację  spotkania  z  weteranami  WŁiI  (kol. Z. Szwej,
         kol. Z. Wilanowski).

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zebranie Oddziału 17maja 2007r. godz. 17.00

Obok członków Oddziału uczestniczyły zaproszone osoby; Z-ca d-cy brygady płk Marek Lewandowsk, Prezes Rej. Zarządu ZBŻZiOR WP płk Henryk Szafranowski i kol płk Adam Łochowski - były z-ca d-cy bryg.

Wręczono legitymację członkowską kol. st chor sztab. Piotr Błaszczykowi.

Przedstawiono informację nt. rejestracji nowego statutu Związku i organizację  wyjazdu na 15- lecie Związku do Zegrza (termin Zjazdu 30.06 godz.10.00), przejazd, nocleg, spotkanie koleżeńskie

(czy, gdzie, kiedy, za ile).

Z dużym zainteresowaniem wysłuchano wspomnień weteranów Wojsk Łączności - płk Zbigniewa Wilanowskiego i płk Zygmunta Szweja. Wspominający to najstarsi żołnierze- łącznościowcy, którzy służyli i mieszkają w naszym garnizonie.

Kol. Z. Szwej rozpoczynał  służbę wojskową w maju 1943r. w Batalionach Chłopskich. Po wojnie został skierowany do Oficerskiej Szkoły Piechoty w Lublinie, a następnie do OSŁ w Zamościu. W 1947r. został mianowany  na pierwszy stopień Oficerski. Po ukończeniu OSŁ pełnił funkcję wykładowcy, a następnie starszego wykładowcy radiotechniki  w OSŁ w Sieradzu. W 1956-1960 studiował w WAT. Po ukończeniu studiów był inżynierem radiolinii w pułku, a następnie w Brygadzie Radioliniowo-Kablowej w Sieradzu aż do przejścia na emeryturę w 1981r.

Kol Z. Wilanowski  w 1945r. zgłosił się ochotniczo do WP, do OSŁ w Zamościu. Po ukończeniu szkoły pełnił kolejno stanowiska od wykładowcy do kierownika cyklu w OSŁ w Sieradzu. W 1954r. został wyznaczony na pomocnika ds. technicznych Komendanta OSŁP. W 1961 roku, po rozwiązaniu OSŁP zostaje przeniesiony do nowo formowanego 56 brlk. Od 1968  był Szefem Sztabu 15 BRLK. Następnie przeszedł do pracy poza wojsko. Służbę zakończył w 1985r.

Na zakończenie prezes omówił stronę internetową Oddziału i przekazał podziękowania dla dowództwa 15 SBWD,  pracowników Klubu Garnizonowego w Sieradzu i kol.płk Adama Łochowskiego za pomoc w jej aktualizacji.

Pierwszy od prawej - kol. płk  Zygmunt Szwej podczas wspomnień

od lewej: kol. Zbigniew Wilanowski,
płk Henryk Szafranowski

Członkowie Oddziału z uwagą słuchający wspomnień

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zebranie Oddziału 20 września 2007r. poświęcone zostało omówieniu uczestnictwa w obchodach 15-lecia Związku w Zegrzu  30 czerwca, przedstawieniu nowego Dowódcy 15SBWD płk Mirosława Siedleckiego i podziękowaniu odchodzącemu z Sieradza płk Janowi Sobotce, zaproszonym na zebranie.

Kol. ppłk Tadeusz Gajdziński, w formie prezentacji multimedialnej, przedstawił problemy organizacji łączności w Powstaniu Warszawskim.

Prezes poinformował o szczegółach podpisanej umowy patronackiej naszego Oddziału z Dowódcą Brygady.

Pierwszy z lewej kol. ppłk T. Gajdziński

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Walne zebranie Oddziału 20 grudnia 2007r. Uczestniczyli zaproszeni goście:

 - Prezes Rejonowego Zarządu ZBŻZ i OR WP płk Henryk Szafranowski,

 - Rzecznik prasowy Brygady kpt. Czesław Zasiński.

Zmarł nagle 3 grudnia 2007r. w Warszawie Honorowy Członek ŚZPŻŁ płk mgr inż. Jan Sobotka. Pochowany z honorami wojskowymi w Zgierzu. Uczestniczący w zebraniu uczcili pamięć wspaniałego kolegi, przyjaciela, opiekuna naszego Oddziału - chwilą zamyślenia i wspomnień. Prezes poinformował o uczestniczeniu delegacji  w pogrzebie, złożonym wieńcu od wszystkich członków i zamieszczeniu w prasie nekrologu.

Realizując kolejny punkt zebrania Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu, Skarbnik odczytał sprawozdanie finansowe za 2007r. a Sekretarz-wiceprezes propozycje planu pracy na 2008r.

W dyskusji proponowano m.i. kontynuować koleżeńskie spotkania pokoleń łącznościowców, spotkania wspomnieniowe przy kawie /jeżeli to możliwe to w plenerze/. W głosowaniu udzielono absolutorium dla Zarządu.

W końcowej części zebrania zapanował świąteczny nastrój. „Popłynęły” podziękowania za życzliwe wspieranie naszych poczynań dla dowództwa Brygady, Prezesów zarządów rejonowego i koła ZBŻZ i OR WP, Stowarzyszenia Przyjaciół Brygady Wsparcia Dowodzenia i Kierownika Klubu Garnizonowego.

Życzono sobie wzajemnie spokojnych, zdrowych, spędzonych w miłym nastroju świąt BN oraz by zbliżający się 2008r. obfitował sukcesami w Rodzinach i pracy społecznej.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Zarząd Główny