WYDARZENIA

---------------------------------

RYS HISTORYCZNY

---------------------------------

MUZEUM -

HISTORYCZNY SPRZĘT WOJSK ŁĄCZNOŚCI

---------------------------------

DOKUMENTY
I PUBLIKACJE

---------------------------------

KONTAKT

---------------------------------

ARCHIWUM

---------------------------------

PAMIĘTAMY

---------------------------------

A R C H I W U M   W Y D A R Z E Ń   2 0 0 8

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zebranie członków Oddziału 21 lutego 2008r.

Uczestniczyli zaproszeni goście: płk Mirosław Siedlecki, mjr Bednarski- szef sekcji Wychowawczej, kpt. Czesław Zasiński - Rzecznik prasowy i 10 innych żołnierzy Brygady.

W sprawach organizacyjnych akceptowano plan wydatków finansowych na 2008r. oraz uzupełniono składy zespołów tematycznych. Bardzo ciekawą informację na temat „Sprzęt łączności w Armii przedwrześniowej” przedstawił kol. ppłk Tadeusz Miedziak. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zdjęcia sprzętu jakim posługiwali się łącznościowcy przed II Wojną  światową.

Informację przedstawia kol. ppłk  Tadeusz Miedziak.

Informacja wzbudziła zainteresowanie sprzętem łączności z 1939r.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zebranie członków Oddziału ŚZPŻŁ w Sieradzu 15 maja 2008r.

Po otwarciu i przedstawieniu planu zebrania Prezes przedstawił informację na temat proponowanych zmian w statucie ŚZPŻŁ.

Członkowie zgłaszali uwagi i propozycje do tych zmian zobowiązując Zarząd do ich przedstawienia  Władzom Naczelnym Związku.

Wspomnienia przy kawie w ramach spotkań z weteranami Wojsk Łączności  i Informatyki przedstawili: kol. ppłk Tadeusz Łagunowski, kol. mjr Stanisław Japał, kol. ppłk Leonard Sadowski.

Pierwszy z lewej kol. Stanisław Japał, w środku kol. ppłk Leonard Sadowski

Drugi od prawej wspomina kol. ppłk Tadeusz Łagunowski

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 września 2008r. zebranie członków  naszego  Oddziału  zostało poświęcone głównie informacji na temat „Organizacja pokojowa i wojenna wojsk łączności w 1939r.” Temat ten został przedstawiony przez kol. płk Władysława Hammera w oparciu o materiału zawarte w Przeglądzie Łączności i Informatyki nr 3 wydanym przez Zarząd Główny ŚZPŻŁ  „Studium Łączności w Kampanii Polskiej 1939r.”

W słowie od redakcji czytamy :

„Gdy jesienią 1939 roku zaczęli przybywać do Francji polscy oficerowie zgłaszając się do Wojska Polskiego tworzonego przez Rząd Polski na Emigracji, zostali zobowiązani przez premiera i Wodza Naczelnego gen. dyw. Władysława Sikorskiego do napisania „Sprawozdań” ze swej służby w WP w kraju za okres ostatnich miesięcy przed wojną i z udziału w kampanii wrześniowej. Byli oczywiście wśród nich również oficerowie Wojsk Łączności. Na podstawie ich „Sprawozdań” płk dypl. (wówczas w stopniu kpt. dypl.) Zygmunt Chamski sporządził „Studium łączności w kampanii polskiej 1939 roku”. Pracę nad „Studium” rozpoczął przed inwazją Niemiec na Francję, a zakończył w piątym dniu inwazji 15 maja 1940 roku podpisując je już jako major. Napisał je atramentem i pewnie miało być ono przepisane na maszynie, o czym świadczą uwagi Autora na marginesach, skierowane wyraźnie do maszynistki. Nigdy się jednak tego (i ewentualnego wydania) nie doczekało. W postaci rękopisu znalazło się ostatecznie w zbiorach Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.

W 1991 roku koledzy ze Związku Łącznościowców w Londynie (stanowiącego Oddział Autonomiczny Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności) przekazali kustoszowi Muzeum Wojsk Łączności w Zegrzu, płk. mgr. inż. Stanisławowi Markowskiemu mikrofilm z rękopisu „Studium”. Sporządzono wówczas z tego mikrofilmu odbitkę kserograficznę....”

Kol. Władysław Hammer podczas przedstawiania tematu.

Żywa dyskusja wśród uczestników spotkania.

Wrażamy uznanie i podziękowanie dla Redakcji „Przeglądu...” kolegom płk mgr inż. Stanisławowi Markowskiemu i płk dr inż. Zbigniewowi Miarzyńskiemu za opracowanie i udostępnienie łącznościowcom tego unikalnego materiału historycznego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Zarząd Główny