WYDARZENIA

---------------------------------

RYS HISTORYCZNY

---------------------------------

MUZEUM -

HISTORYCZNY SPRZĘT WOJSK ŁĄCZNOŚCI

---------------------------------

DOKUMENTY
I PUBLIKACJE

---------------------------------

KONTAKT

---------------------------------

ARCHIWUM

---------------------------------

PAMIĘTAMY

---------------------------------

 

A R C H I W U M   W Y D A R Z E Ń   2 0 0 9

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 lutego 2009r. na zebraniu członków Oddziału kol. ppłk Aleksander Rawski przedstawił informację na temat  „Powiązanie organizacyjne państwowej służby telekomunikacyjnej z wojskami łączności w przededniu wybuchu II Wojny Światowej”

Materiały do swojego wystąpienia zaczerpnął z  wydanego w 2008r. przez Zarząd Główny ŚZPŻŁ  „Przeglądu Łączności i Informatyki nr 4” poświęconemu  współpracy państwowej sieci telekomunikacyjnej z wojskami łączności w kampanii polskiej 1939r..pod redakcją płk mgr  inż. Stanisława Markowskiego i płk dr inż. Zbigniewa Miarzyńskiego.

Dla zainteresowanych zacytujemy niewielki wycinek materiału:

„...W czasie pokoju przygotowaniem PPTT na wypadek wojny zajmowało się w Ministerstwie Poczt i Telegrafów specjalne biuro - Biuro Wojskowe, kierownik którego podlegał Szefowi Sztabu Głównego i Ministrowi PiT. Biuro Wojskowe dysponowało w ośmiu dyrekcjach okręgowych PiT ośmiu samodzielnymi oddziałami wojskowymi. Dyrektor biura wojskowego, będąc zależnym od Ministra i od Szefa Sztabu, był za tym na poziomie równoległych organów wojskowych, z którymi współpracował, a którym nie podlegał. Wytworzyła się z tego taka sytuacja, że Dowódca Wojsk Łączności, Szef Łączności Sztabu Głównego i Dyrektor Biura Wojskowego MPiT mieli uzgadniać ze sobą plany zasadnicze użycia i przygotowania PPTT na wypadek wojny. Przed wybuchem wojny, na kilka miesięcy, wydano instrukcję o organizacji łączności, którą omówiliśmy w rozdziale II-gim.

Wobec tego, iż państwowa sieć telekomunikacyjna miała również obsłużyć dowództwa lotnicze dla celów operacyjnych i OPL Ministerstwo PiT zaczęło otrzymywać cały szereg pilnych żądań ze strony szefa łączności dowódcy sił lotniczych i ze strony szefa łączności OPL. Żądania te wzrastały w miarę tego jak zbliżał się konflikt wojenny. Jeżeli przejdziemy kolejno poszczególne działy, dla których miała być dostosowana państwowa sieć telekomunikacyjna, to będziemy mogli stwierdzić następujący obraz:

Wykorzystanie państwowej sieci telekomunikacyjnej było ważne przede wszystkim dla zorganizowania łączności operacyjnej Naczelnego Dowództwa, Armii i Grup Operacyjnych. Sztab Główny nie przygotowywał planu wykorzystania sieci na wypadek wojny z Niemcami. Systematycznie operował fragmentami, bądź też szkicowym, pobieżnym ujęciem całości. Kierownik samodzielnego referatu łączności w O. III Sztabu Głównego tak opisuje przygotowanie planu organizacji łączności przez Sztab Główny:

„Prace nad planem organizacji łączności na wypadek „Z” rozpoczęto dopiero z końcem marca 1939 r. ... Prace nad planem „W” od października 1938 r. prowadzone były w przyspieszonym tempie. Oficerowie w Sztabie Głównym przesiadywali stale w swoich biurach w godzinach poza służbowych, ażeby dotrzymać nakazanych terminów wykonania tego planu. Wypadki marcowe 1939 r. i nasza praca w jeszcze szybszym tempie nad planem „Z” zastała oficerów Sztabu Głównego już prawie wyczerpanych, a była przecież jeszcze cała masa zagadnień zupełnie otwartych jak ewakuacja i ochrona obiektów, mobilizacja i wzmacnianie MPiT, reklamacja specjalistów w MPiT itd. W 1936 r. z inicjatywy Szefa Oddz. III Sztabu Głównego, był zrobiony plan organizacji łączności drutowej Naczelnego Wodza na wypadek „Z”. Plan ten jednak nie był oparty na planie operacyjnym a tylko na pewnych przewidywaniach Szefa Oddz. III Sztabu Głównego. Plan ten był mało pomocny w pracach rozpoczętych w marcu 1939 r. Za podstawę do opracowania planu łączności drutowej Naczelnego Wodza przyjęto istniejącą sieć MPiT....” .

Kol. ppłk Aleksander Rawski /pierwszy z prawej/ przedstawia informację.

Skarbnik przedstawia plan wydatków na 2009r.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zebranie członków Oddziału 21 maja 2009r. poprzedzało VI Zjazd ŚZPŻŁ i kończyło kadencję Zarządu Oddziału.

Na przewodniczącego zebrania wybrano kol. Tadeusza Gajdzińskiego.

Prezes przedstawił informację na temat aktualnej sytuacji w ŚZPŻŁ i naszym Oddziale. Przeprowadzono dyskusję, gównie na temat niezbędnych zmian w statucie i zobowiązano przyszłych delegatów do przedstawienia stanowiska z niej wynikającego. Zdecydowano aby Zarząd Oddziału liczył 4 osoby. Na delegatów wybrano 3-ch członków. Po głosowaniu do Zarządu Oddziału wybrani zostali:

                          kol. Władysław Hammer – prezes

                          kol. Jan Kowalski – wiceprezes

                          kol. Tadeusz Łagunowski – sekretarz

                          kol. Tadeusz Gajdziński - skarbnik 

W dalszej części wspomnienia ze służby przedstawiał kol. ppłk Roman Kuszak.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z obrad VI Walnego Zjazdu Delegatów Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności w dniu 17 września 2009 roku w Rynii.

Obrady VI Walnego Zjazdu Delegatów Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności otworzył Delegat Senior – kolega Andrzej Siekierski. Powitał wszystkich zebranych i poprosił o prowadzenie obrad Zjazdu wiceprzewodniczącego Rady Związku kolegę Władysława Hammera.

Kolega Władysław Hammer raz jeszcze powitał Gości oraz wszystkich kolegów związkowców przybyłych na VI Walny Zjazd Delegatów. Zaapelował, by chwilą ciszy uczcić pamięć Koleżanek i Kolegów, którzy odeszli na „wieczną wartę” w okresie od V Walnego Zjazdu. Zebrani powstawszy oddali w milczeniu hołd zmarłym Kolegom. Przewodniczący obrad Zjazdu przedstawił porządek obrad, który został przez zebranych przyjęty.

Do prezydium Zjazdu prowadzący obrady kolega Władysław Hammer powołał Delegata Seniora – kolegę Andrzeja Siekierskiego i prezesa ustępującego Zarządu Głównego kolegę Stanisława Markowskiego. Delegaci nie zgłosili innych kandydatów.

Prezes ustępującego Zarządu Głównego kolega Stanisław Markowski wspólnie z   prowadzącym obrady Zjazdu kolegą Władysławem Hammerem wręczyli list z gratulacjami z okazji generalskiego awansu przybyłemu na Zjazd dowódcy 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia panu gen. bryg. Mirosławowi Siedleckiemu. Zebrani przyjęli to rzęsistymi oklaskami.

Prowadzący obrady Zjazdu kolega Władysław Hammer przedstawił zaproponowane przez Oddziały Związku kandydatury do Komisji:

do Komisji Wniosków i Uchwał kolegów:

                     - Mariana Frajtaka z Oddziału „Sieradz”,

                     - Franciszka Chilińskiego z Oddziału „Śrem”,

                     - Hieronima Kozłowskiego i Edwarda Włodarczyka z Oddziału „Warszawa”.

do Komisji Skrutacyjnej kolegów:

                     - Tadeusza Gajdzińskiego z Oddziału „Sieradz”,

                     - Eugeniusza Kazimierczaka z Oddziału „Śrem”.

Zebrani zaakceptowali te kandydatury i na zgłosili innych.

Na protokolanta prowadzący obrady powołał kolegę Zbigniewa Miarzyńskiego - sekretarza ustępującego Zarządu Głównego. Sprawozdanie ustępującego Zarządu Głównego za okres kadencji od 10 czerwca 2006 roku do 17 września 2009 roku złożył prezes Zarządu kolega Stanisław Markowski. Zgłoszeni przedstawiciele z Sieradza do udziału we władzach Związku i w pracy na VI Zjeździe Delegatów: do Rady - kol. Władysław Hammer, do Zarządu Głównego - kol. Jan Kowalski i kol. Roman Kuszak, do Komisji Rewizyjnej - kol. Andrzej Domaradzki, do Sądu Koleżeńskiego - kol. Tadeusz Łagunowski, do Komisji Wniosków i Uchwał Zjazdu - kol. Marian Frajtak, do Komisji Skrótacyjnej Zjazdu - kol. Tadeusz Gajdziński,

W dyskusji nasz delegat kol Jan Kowalski wnioskował między innymi o minimalizowanie zmian w statucie Związku, w dalszej działalności; położenie większego nacisku na uaktywnienie Łącznościowców w garnizonach gdzie rozwiązano Jednostki Wojsk Łączności, kontynuowanie spotkań łącznościowców i dokumentowanie wspomnień. Brakuje opracowań z najnowszej historii rozwiązanych brygad, pułków i batalionów łączności i służących w nich łącznościowców. Jest to pole do działania związkowych historyków w następnej kadencji.

Kolega Stanisław Markowski nawiązując do wystąpienia przedstawiciela Stowarzyszenia Przyjaciół 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia kolegi Jana Kowalskiego poparł jego apel o zainteresowanie się Związku najnowszą historią wojskowej łączności. Historię rozwiązanych oddziałów można na pewno odnaleźć w ich kronikach, należy poszukać dróg do tych kronik. Celowym byłoby opracowanie i wydrukowanie książki zawierającej historię i losy rozwiązanych jednostek oraz zbiór wspomnień służącej w nich kadry, ale możemy tu napotkać na trudności finansowe. Kończąc swą wypowiedź kolega Markowski przedstawił mi. Propozycję aby dla częściowego złagodzenia trudności finansowych Związku zwiększyć składkę miesięczną członka z 2 do 5 zł.

Kolega Stanisław Różycki wyraził opinię, że zwiększanie wysokości składki o 250 % może zniechęcić oficerów w stanie spoczynku o niższych stopniach do należenia do Związku. Zaproponował, by wzrost wysokości składki określić na około 50 %.

Kolega Władysław Hammer również wyraził przekonanie, że podnoszenie wysokości składek wywoła negatywne reakcje, zwłaszcza wśród chorążych i oficerów młodszych. Rozwiązanie trudności finansowej Związku powinno być poszukiwane innymi sposobami, np. poprzez znalezienie sponsorów.

Kolega Tadeusz Gajdziński zaproponował, by utrzymując składkę miesięczną na wysokości 2 zł. określić, że jest to składka minimalna i może być dowolnie zwiększona przez członka Związku.

W głosowaniu przeprowadzonym przez Komisję Skrutacyjną Zjazd większością głosów dokonał kolejno wyboru wszystkich organów władz naczelnych Związku. 

Po dokonaniu wyborów przewodniczący obrad kolega Władysław Hammer ogłosił krótką przerwę dla ukonstytuowania się nowych władz naczelnych Związku i zredagowania Uchwały Zjazdu przez Komisję Wniosków i Uchwał.

Po przerwie przedstawiciele nowych organów władz naczelnych Związku podali wyniki swych narad:

Przewodniczącym Rady Związku został kolega Wojciech Wojciechowski;

Wiceprzewodniczącymi koledzy; Władysław Hammer i Ryszard Wróbel

Zarząd Główny Związku obrał:

            - prezesem kolegę Bogumiła Tomaszewskiego,

            - wiceprezesem kolegę Mirosława Pakułę,

            - skarbnikiem kolegę Mariana Jakóbczaka,

            - sekretarzem kolegę Janusza Czerwińskiego.

Komisja Rewizyjna obrała:

            - przewodniczącym kolegę Ryszarda Kałamagę,

            - wiceprzewodniczącym kolegę Józefa Wojciechowskiego.

Sąd Koleżeński na przewodniczącego wybrał kolegę Bolesława Sokoła.

Przewodniczący Komisji Wniosków i Uchwał kolega Edward Włodarczyk odczytał projekt Uchwały VI Walnego Zjazdu Delegatów. Zjazd w głosowaniu jawnym przyjął ją jednogłośnie.

W swoim wystąpieniu prezes nowego Zarządu Głównego Związku kolega Bogusław Tomaszewski podziękował za okazane mu zaufanie i wybór na prezesa Zarządu Głównego. Podziękował też prezesowi Stanisławowi Markowskiemu za jego dotychczasową długoletnią pracę społeczną i gotowość do dalszej pracy w składzie Zarządu Głównego. Poprosił kolegów prezesów Zarządów Oddziałów o pomoc i współpracę. Wyraził nadzieję, że uda się rozszerzyć działanie Związku na tereny, gdzie istniały duże ośrodki wojskowej łączności i informatyki.

Uczestnikom Zjazdu kolega Bogumił Tomaszewski życzył powodzenia i raz jeszcze dziękując za wybór na stanowisko prezesa Zarządu Głównego wyraził nadzieję, że wszyscy spotkają się za trzy lata.

Po wystąpieniu prezesa Zarządu Głównego prowadzący obrady kolega Władysław Hammer dokonał zamknięcia Zjazdu.

Zjazd ŚZPŻŁ poprzedziła konferencja naukowa w Zegrzu organizowanej przez  CSŁiI 
oraz ŚZPŻŁ – „90 lat szkolenia kadr łączności”. Na zdjęciu uczestnicy  konferencji.

 

Prezes Zarządu Głównego kol. S. Markowski składa granulacie.

Delegaci z Sieradza.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zebranie Oddziału ŚZPŻŁ w Sieradzu 24.09.2009r.

Prezes i delegaci przedstawili sprawozdanie  z VI Walnego Zjazdu Związku:

Głównie sprawy; zmiany w  statutu, sprawy finansowe, strona internetowa Związku, aktywizacja środowiska łącznościowców w sprawie utrwalania tradycji, nowe władze naczelne ŚZPŻŁ.

W Zjeździe uczestniczyli: kol. kol. J. Kowalski, W. Hammer, T. Gajdziński, M. Frajtak, T. Łagunowski, A. Domaradzki oraz dca 15BWD Gen. M. Siedlecki /gratulacje i podziękowania/.

Kol. Czesław Wierzbicki przedstawił informację na temat  ” Organizacja łączności w I Armii w 1943/44r."

Na zakończenie wyświetlono film DVD  „Zegrze kolebka łącznościowców”.

Kol. Czesław Wierzbicki przedstawia informację- drugi od lewej.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 listopada 2009r. z okazji Narodowego święta Niepodległości przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Sieradzu członkowie Oddziału licznie wzięli udział w Capstrzyku Niepodległości. Na zaproszenie  Dowódcy 15 SBWD  delegacja w składzie kol. Władysław Hammer, kol. Jan Kowalski i kol. Tadeusz Łagunowski zapaliła symboliczny znicz , ku pamięci wszystkich, którzy oddali swe życie za wolną i niepodległą Polskę.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniach 02. – 03.12.2009r., przy wsparciu Dowódcy Brygady, pana gen. bryg. Mirosław Siedleckiego, w Sieradzu odbyło się posiedzenie Rady Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Spotkaniu przewodniczył, pan gen. bryg. Wojciech WOJCIECHOWSKI.

Podczas spotkania Rada ustaliła plan działania na najbliższe 3 lata. Ustalono m.in. zasady współpracy z Zarządem Głównym, działalność wydawniczą Związku, rozważono sposób postępowania z materiałami archiwalnymi i sprawę aktywnego uczestnictwa w przygotowaniach obchodów 75. lecia istnienia Garnizonu Sieradz oraz obchodów 20. rocznicy powstania Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności w 2012 roku. Zdecydowano również, że w dniach 3-4 marca 2010 odbędzie się kolejne spotkanie Rady Związku.

W dniu 03.12.2009r, Rada Związku gościła w murach 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, gdzie Szef Sekcji Wychowawczej, pan mjr Czesław ZASIŃSKI zapoznał uczestników z historią sieradzkich jednostek łączności.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 17 grudnia w walnym zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Dowódca 15 SBWD - gen. Mirosław Siedlecki, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 15 SBWD - płk Krzysztof Głodek, Oficer prasowy – Kierownik Sekcji Wychowawczej -  mjr Czesław Zasiński i prawie 100% frekwencji członków Oddziału.

Goście od prawej:
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 15 SBWD, Oficer prasowy, Dowódca 15 SBWD  oraz Prezes i Wiceprezes Oddziału

Chwilą zadumy i wspomnień  uczczono pamięć zmarłego kolegi płk Zbigniewa Wilanowskiego. Zmarł 16 grudnia 2009r. Całe wojskowe życie związał z łącznością i Sieradzem. W 1945r. na ochotnika wstępuje do Oficerskiej Szkoły Łączności w Zamościu, przeniesionej  w tym samym roku do Sieradza. 17 marca 1947r na rynku w Sieradzu promowany na pierwszy stopień oficerski przez marszałka Rola-Żymierskiego. Po promocji zostaje kolejno: wykładowcą  cyklu radio, starszym  wykładowcą, kierownikiem cyklu, starszym  pomocnikiem ds. technicznych oraz szefem sztabu Szkoły. Po przeniesieniu Oficerskiej Szkoły do Zegrza pozostaje w Sieradzu w 112 kompanii radiolinii a następnie w 56 batalionie  radiolinii jako szef sztabu oraz pomocnik ds. technicznych dowódcy. Po utworzeniu 15 prlk a następnie 15 BRLK  wyznaczony zostaje na szefa sztabu- zastępcę dowódcy. Od 1980r. do 1986r  szef WIOC w Sieradzu. Zamiłowany filatelista, myśliwy, wszechstronnie technicznie uzdolniony. Jako  jeden z pierwszych w Sieradzu zostaje członkiem ŚZPŻŁ (w 1992r).

Chwile zadumy i wspomnień o zmarłym koledze

Realizując  kolejny punkt zebrania prezes  przedstawił  sprawozdanie z rocznej działalności Oddziału i wręczył  podziękowania za przedstawienie wspomnień, kolegom: płk Zygmuntowi Szwej, płk Leonardowi Sadowskiemu, mjr Stanisławowi Japałowi, ppłk Romanowi Kuszakowi.

Sprawozdanie przedstawia prezes Oddziału

Skarbnik zreferował stan finansów i propozycje wydatków w 2010r. Sekretarz zaproponował plan pracy na kolejny rok. W dyskusji zaaprobowano przedstawione propozycje. W głosowaniu udzielono absolutorium dla Zarządu za działalność w 2009r.

Dowódca 15 SBWD  wyraził uznanie dla pracy społecznej wszystkim członkom naszego Związku i złożył życzenia świąteczne i noworoczne.

Życzenia składa Dowódca 15 SBWD gen. bryg. Mirosław Siedlecki

Na zakończenie wzniesiono toast, lampką szampana, by zbliżające się Święta i Nowy Rok przyniosły dużo radości i zdrowia, a codzienność niech obfituje we wszelką pomyślność oraz dowody nieustającej ludzkiej życzliwości i pamięci. Przekazano również życzenia, od Przewodniczącego Rady Związku Pana gen. Wojciecha Wojciechowskiego, dla członków naszego Oddziału. Przy kawie i świątecznym ciastku jeszcze przez pewien czas żywo toczyła się dyskusja i wspomnienia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Zarząd Główny