WYDARZENIA

---------------------------------

RYS HISTORYCZNY

---------------------------------

MUZEUM -

HISTORYCZNY SPRZĘT WOJSK ŁĄCZNOŚCI

---------------------------------

DOKUMENTY
I PUBLIKACJE

---------------------------------

KONTAKT

---------------------------------

ARCHIWUM

---------------------------------

PAMIĘTAMY

---------------------------------

 

A R C H I W U M   W Y D A R Z E Ń   2 0 1 1

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

W czwartek 17. lutego, w Klubie 15 BWD, Członkowie naszego Oddziału spotkali się na kolejnym zebraniu. Zebranie prowadził wiceprezes kol. Jan Kowalski. W spotkaniu uczestniczył Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 15 SBWD – płk w st. spocz. Krzysztof Głodek. Po powitaniu zebranych, prezes Oddziału wręczył legitymację nowemu członkowi ŚZPŻŁ - kol. Andrzejowi Płuciennikowi oraz dyplomy aktywnym członkom - nieobecnym na walnym zebraniu w grudniu. Prowadzący poinformował o wydaniu przez Zarząd Główny Komunikatu nr 23 poświęconego w znacznej części tradycjom Garnizonu Sieradz i 15 SBWD. Każdy z uczestników otrzymał egzemplarz tego Komunikatu. Aktualnie, Zarząd Główny przygotowuje kolejny i prosi o propozycje materiałów.

Decyzją Rady i Zarządu Głównego przekazano do oddziałów terenowych po kilka egz. wydawnictw periodycznych Związku /komunikatów od  nr 1-17 i inne materiały pisemne/.

W marcu /w dn.23-24/ 15 BWD organizuje konferencję naukową nt. ”Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych...” na którą mamy zaproszenie. Zainteresowani uczestnictwem proszeni są o zgłoszenie do kol. T. Łagunowskiego do końca lutego.

Kol. Jan Kowalski zachęcił do odwiedzania strony internetowej Związku  www.szpzl.rf.pl

W związku z nieobecnością naszego kolegi przebywającego w sanatorium, w miejsce planowanego wystąpienia, kol. Tadeusz GAJDZIŃSKI przedstawił wspomnienia przy kawie doświadczonego sieradzkiego łącznościowca.

Wspominający służbę wojskową rozpoczął 29 września 1965 roku w Oficerskiej Szkole Łączności w Zegrzu koło Warszawy. Szkolenie w OSŁ zapamiętał jako „bardzo dobrą szkołę życia”. Po promocji został skierowany do służby w Sieradzu i pełnił ją na kolejnych stanowiskach od dowódcy plutonu do dowódcy batalionu łączności dalekosiężnej. Służbę po 38. latach, zakończył na stanowisku starszego oficera operacyjnego /nieetatowo Komendanta Garnizonu/ w dniu 30 września 2003r. Szczegółowo opisał pierwsze lata służby wspominając wielu kolegów i przełożonych. Bardzo interesująco przedstawił wysiłek „kablowców” podczas ćwiczeń wojskowych.

Liczymy na to, że kol. Tadeusz przedstawi swoje wspomnienia w kolejnym „Komunikacie” związkowym.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 i 24 marca ponad trzysta osób przybyło do Sieradza na II Ogólnopolską Konferencję Łączności pt. „Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned  w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych”. Konferencję zorganizowała 15. Sieradzka Brygada  Wsparcia Dowodzenia, Stowarzyszenie Przyjaciół 15. SBWD oraz Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności – Oddział w Sieradzu. Podczas 2-dniowego  posiedzenia omawiano m.in.  doświadczenia z misji pokojowych. dyskutowano na tematy związane z nowymi technologiami transmisyjnymi, pozyskiwaniem alternatywnych źródeł zasilania, a także bezpieczeństwa informacji. Został również zaprezentowany najnowocześniejszy sprzęt teleinformatyczny i jego możliwości eksploatacyjne.

Obecni byli mi. Przewodniczący Rady ŚZPŻŁ - gen. bryg. dr Wojciech Wojciechowski, Prezes Zarządu Głównego-płk Bogumił Tomaszewski , członkowie naszego Oddziału koledzy: Marek Lewandowski, Jan Kowalski, Władysław Hammer, Roman Kuszak oraz przedstawiciele firm produkujących sprzęt łączności i informatyki i instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie w czasie sytuacji kryzysowych. Konferencji towarzyszył pokaz sprzętu łączności i informatyki.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 maja 2011r., w Klubie 15. BWD odbyło się zebranie ŚZPŻŁ. Na zaproszenie przybył Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD - płk Krzysztof Głodek. Po powitaniu zaproszonych gości, prezes przedstawił  nowego członka Związku, kol. Pawła Ratajczyka i wręczył podziękowanie za aktywną pracę związkową kol. Ludwikowi Moczydłwskiemu. Następnie zapoznał z nowelizacją  decyzji nr 187/MON z dn. 09.06.2009r., regulującą współpracę resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi innymi partnerami społecznymi.

Kol. Jan Kowalski odczytał fragmenty  niezwykle ciekawych wspomnień, jednego z pierwszych absolwentów Oficerskiej Szkoły Łączności, promowanego 26.05. 1946r. w Sieradzu. Ów nowopromowany oficer został skierowany do kompanii łączności 45pp 14DP. Zadania jakie przyszło mu realizować często niewiele miały wspólnego z zawodem łącznościowca i wymagały wiele odwagi i szczęścia żołnierskiego.

W dalszej części, przy wspólnym stole i grilowanych kiełbaskach, dyskutowano o trudnym zawodzie żołnierza.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej 31 sierpnia pan gen. bryg. Mirosław Siedlecki zakończył służbę na stanowisku Dowódcy 15SBWD.  Z tej okazji, 30 sierpnia 2011 roku w 15. SBWD  odbyła się  uroczystość zdania obowiązków dowódcy jednostki . Na uroczystość licznie przybyli członkowie ŚZPŻŁ.

Przewodniczący Rady ŚZPŻŁ - gen. bryg. dr Wojciech Wojciechowski, Prezes Zarządu Głównego- płk Bogumił Tomaszewski , gen. bryg. dr Edmund  Smakulski, płk. Aleksander Kubera i członkowie naszego Oddziału.

Pan gen. bryg. Mirosław Siedlecki przez okres blisko czterech lat uczestniczył w wielu zamierzeniach, wspierając działalność ŚZPŻŁ. Jest honorowym członkiem naszego Związku. Walory osobiste, szczególnie okazywana życzliwość i pomoc w rozwiązywaniu problemów, zyskały uznanie w środowisku kolegów – łącznościowców, którzy wcześniej rozstali się ze służbą wojskową.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 września doszło do spotkania członków naszego oddziału na terenie 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Na zebraniu prezes oddziału wręczył legitymację członkowską  kol. Pawłowi Ratajczykowi i kolejne podziękowania za aktywną działalność kol. Ludwikowi Moczydłowskiemu. Zapoznał też z nowelizacją decyzji Ministra Obrony Narodowej regulującej współpracę ze stowarzyszeniami oraz z przygotowaniami do Obchodów XX-lecia Związku.

Informację na temat warunków zakwaterowania i szkolenia po pełnym uzawodowieniu wojska przedstawił mjr Marek Jażdżewski - pełniący obowiązki szefa szkolenia Brygady.

Z informacji  dowiedzieliśmy się między innymi:

- na jakich zasadach organizuje się zakwaterowanie i wyżywienie żołnierzy zawodowych w koszarach i podczas ćwiczeń poligonowych, 

- jak wygląda powoływanie do zawodowej służby i NSR /wymagania/ ,

- czas pracy i uposażenie podpisujących kontrakty,

- jakie zmiany zachodzą w szkoleniu,

- jak widziana jest przez żołnierzy potrzeba współpracy ze stowarzyszeniami zajmującymi się problematyką obronną. 

Znajomość tej tematyki pozwoli nam bardziej kompetentnie wyjaśniać warunki służby   w WP w środowisku cywilnym i podczas spotkań z młodzieżą.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 października uczestniczyliśmy w obchodach Święta Brygady i 76 rocznicy powstania Garnizonu Sieradz. Odbył się uroczysty apel oraz dzień otwartych koszar cieszący się dużym zainteresowaniem ludności z Sieradza i okolicznych miejscowości. Żołnierze pokazali  najnowocześniejszy sprzęt łączności i wyszkolenie sieradzkich żołnierzy. Szczególny podziw wzbudził pokaz sprawności sieradzkich żołnierzy z użyciem środków pozoracji pola walki.

W godzinach wieczornych, w Klubie 15. BWD, z inicjatywy członków naszego oddziału, odbyło się Spotkanie Koleżeńskie. Na otwarcie spotkania, ku zaskoczeniu zebranych, pracownik Klubu pan Karol Królewicz, zagrał i zaśpiewał „Marsz Łącznościowców” z 1936r. Dowódca brygady – płk Andrzej POCHOPIEŃ zwracając się do uczestników, podkreślił ich zasługi w rozwój i osiągnięcia brygady i garnizonu. Po powitaniu i wykonaniu wspólnego zdjęcia, czas przyjemnie upłynął na wspomnieniach lat służby i pracy w sieradzkim garnizonie.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 grudnia w Klubie 15 BWD, odbyło się walne zebranie naszego Oddziału. W zebraniu obok członków Związku uczestniczyli: Zastępca Dowódcy Brygady – płk Andrzej Pochopień i Prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Sieradzu- Pan Eugeniusz Wieczorek. Zebranie poprowadził wiceprezes Oddziału - kol. Jan Kowalski.

Po powitaniu i ustaleniu porządku zebrania, Prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, wręczył kol. Andrzejowi Szymonikowi i kol. Władysławowi Hammerowi kombatanckie krzyże pamiątkowe, przyznane przez Zarząd Główny ZKRP i BWP za upowszechnianie historii walk wyzwoleńczych.

Prezes Oddziału przedstawił sprawozdanie z rocznej działalności Oddziału, wręczył też kol. Tadeuszowi Gajdzińskiemu i kol. Janowi Kowalskiemu listy z podziękowaniem za szczególnie aktywną pracę w 2011r.

Z propozycjami do planu pracy w 2012r. zapoznał zebranych kol. Tadeusz Łagunowski.

Zaproponował aby:

 • Zebrania członków Oddziału odbywały się jak dotychczas, w lutym, maju , wrześniu i grudniu - w trzecie czwartki tych miesięcy.

Tematyka zebrań:

 • Wspomnienia naszych kol. Tadeusza  Miedziaka, Zbigniewa Tumielewicza, i Mariana Frajtaka.

 • „Prowadzenie wojny radioelektronicznej /informatycznej/ we współczesnym świecie”,

 • „Eksploatacja i konserwacja komputerów domowych”.

 • Spotkania Zarządu i zespołów tematycznych prowadzić według potrzeb,  nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Inne zamierzenia:

 • Przygotowanie materiałów do albumu XX-lecia naszego Związku - (obchody planowane na wrzesień br.)

 • Przygotowanie materiałów do 2-ch Komunikatów wydawanych przez ZG o osiągnięciach sieradzkich łącznościowców.

 • Przygotowanie stałej wystawy sprzętu łączności i informatyki w Muzeum Okręgowym w Sieradzu.

 • Współudział w organizacji konferencji „XX lat cyfryzacji WŁ i I”

 • Spotkanie pokoleń łącznościowców z okazji „Dnia Łącznościowca i święta 15.SBWD. (październik 2012).

 • Aktywny udział w obchodach rocznicowych w garnizonie

 • Ewentualnie wydanie książki pod roboczym tytułem „ Jednostki Łączności na przełomie XX i XXI wieków” .

Po dyskusji, w głosowaniu, członkowie udzielili absolutorium Zarządowi i zaakceptowali propozycje planu pracy na 2012r.

Zapanował świąteczny nastrój. Popłynęły życzenia świąteczne i noworoczne. 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Zarząd Główny