WYDARZENIA

---------------------------------

RYS HISTORYCZNY

---------------------------------

MUZEUM -

HISTORYCZNY SPRZĘT WOJSK ŁĄCZNOŚCI

---------------------------------

DOKUMENTY
I PUBLIKACJE

---------------------------------

KONTAKT

---------------------------------

ARCHIWUM

---------------------------------

PAMIĘTAMY

---------------------------------

 

A R C H I W U M   W Y D A R Z E Ń   2 0 1 2

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. lutego, mimo trudnych warunków pogodowych, do Klubu 15 BWD licznie przybyli na zebranie członkowie Oddziału. Zebranie prowadził kol. Jan Kowalski.

Na wstępie minutą ciszy i chwilą wspomnień, uczczono pamięć zmarłego 9 lutego członka  Związku - płk Leonarda Sadowskiego. Wspominał o płk Leonardzie kol. Roman Kuszak.

Informację na temat „Prowadzenie wojny elektronicznej /informatycznej/ we współczesnym świecie” zaprezentował kol. Władysław Hammer.

W swoim wystąpieniu przedstawił m.in. działania hakerów włamujących się i unieruchamiających strony internetowe ministerstw i organów rządowych, podmiotów gospodarczych w tym banków w Polsce i na świecie. Uwypuklił zagrożenia wynikające z ataków hakerskich na szeroko pojęte bezpieczeństwo w tym i militarne zagrożenia.

Na podstawie dokumentu „Wizja Sił Zbrojnych RP-2030”, zapoznał zgromadzonych jak przeciwdziałanie cyberatakom widzi Ministerstwo Obrony Narodowej oraz jakie wnioski płyną dla każdego użytkownika komputera, tabletu czy współczesnej komórki.

W kolejnym punkcie zebrania  prezes Oddziału poinformował o przebiegu przygotowań do III Ogólnopolskiej Konferencji planowanej na 21 marca 2012r.. Ponieważ zebranie odbywało się w „Tłusty Czwartek” ożywiona dyskusja prowadzona była przy kawie i pączkach.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 marca 2012r. w Sieradzkim Centrum Kultury odbyła się konferencja łączności poświecona wojskowym systemom teleinformatycznym. Konferencja jest organizowana od trzech lat przez Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności, 15. Sieradzką Brygadę Wsparcia Dowodzenia oraz Stowarzyszenie Przyjaciół 15. SBWD. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem przyjął Szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności Sztabu Generalnego WP – gen. bryg. Józef NASIADKA.

W tym roku III Ogólnopolska Konferencja Łączności  rozpoczęła obchody XX-lecia naszego Związku.

Uwzględniając bogate doświadczenia, obszar tematyczny niniejszej konferencji obejmował zmiany organizacyjno-etatowe oraz rozwój systemów teletransmisyjnych w Wojsku Polskim.

Zorganizowano pokaz sprzętu łączności oraz stanowisk propagujących zawodową służbę wojskową w wojskach łączności i w Narodowych Siłach Rezerwowych.

W konferencji uczestniczyli między innymi członkowie Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności między innymi z Warszawy, Śremu, Wrocławia i oczywiście liczna grupa z Oddziału „Sieradz”. Konferencja była dofinansowana z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej.

Udział w konferencji wzięło ponad 200 osób, których działalność służbowa jest związana z funkcjonowaniem systemów i sieci teleinformatycznych , przedstawiciele jednostek, instytucji i szkół wojskowych oraz firm, produkujących sprzęt łączności m.in. na potrzeby Sił Zbrojnych. Gościem honorowym był Szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności – gen. bryg. Józef NASIADKA – patron honorowy konferencji.  Obecni byli również: Zastępca Dowódcy Garnizonu Warszawa – płk Andrzej ŚMIETANA, Przewodniczący Rady ŚZPŻŁ – gen. bryg. Wojciech WOJCIECHOWSKI, gen. dyw. Stanisław KRYSIŃSKI, gen. dyw. Piotr CZERWIŃSKI, gen. bryg. Mirosław SIEDLECKI, a także włodarze miasta i powiatu: Starosta Sieradzki – Dariusz OLEJNIK oraz Prezydent Sieradza – Jacek WALCZAK. Przewodniczący Rady naszego związku Pan gen. bryg. dr Wojciech WOJCIECHOWSKI  przedstawił w swoim wystąpieniu „XX-lecie cyfryzacji systemu łączności SZ RP” Łącznie wystąpiło 27 prelegentów.

Celem konferencji było omówienie zmian, które zachodzą w wojskowych systemach i sieciach teleinformatycznych oraz towarzyszących im przeobrażeń organizacyjnych, a także przedstawienie potrzeb wojska w zakresie rozwoju nowoczesnego sprzętu łączności i informatyki. Służyła również wymianie doświadczeń zdobytych podczas misji zagranicznych. Istotny element konferencji stanowiła obustronna komunikacja pomiędzy wojskiem a przedstawicielami wojskowego przemysłu.

Spostrzeżenia i wnioski wypracowane podczas tegorocznej wielogodzinnej dyskusji, będą z pewnością wykorzystywane w planowaniu rozwoju sieci teleinformatycznej, a także w codziennym szkoleniu w jednostkach wojskowych.

Konferencji towarzyszyła wystawa sprzętu łączności i informatyki, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem młodzieży.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. maja 2012r., przygotowując się do VII Jubileuszowego Zjazdu, członkowie oddziału „Sieradz” uczestniczyli w walnym zebraniu poświęconemu między innymi wyborom delegatów na zjazd i do zarządu oddziału. Tym razem zarząd zaproponował przeprowadzenie wyborów tajnych. Na delegatów zostali wybrani koledzy: Marian Frajtak, Władysław Hammer, Jan Kowalski i Marek Lewandowski. W skład zarządu wybrano kolegów: Tadeusza Gajdzińskiego, Władysława Hammera, Marka Lewandowskiego i Stanisława Rutkowskiego. Po wyborach, wspomnienia i ożywiona dyskusja toczyły się przy kiełbaskach z grila.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Lipiec i sierpień to jak wiadomo miesiące letniego wypoczynku. Wielu naszych członków uczestniczyło w tym okresie, w przygotowaniu uroczystości i obchodach  Święta Wojska Polskiego. Trwały też dalsze przygotowania do VII Zjazdu w Rynii. Konsultowano planowane zmiany w statucie. Najwięcej kontrowersji wywoływały zmiany w organizacji władz naczelnych ŚZPŻŁ w tym likwidacji Rady Związku. Przeważyła jednak opinia, że zmiany te mogą usprawnić funkcjonowanie tych władz. W dyskusjach pojawiała się potrzeba  tworzenia oddziałów w takich garnizonach, jak Wałcz, Kraków, Legionowo i innych, gdzie istnieją lub uległy likwidacji jednostki łączności. Wskazywano na celowość kontynuowania udokumentowania tradycji Wojsk Łączności i zabezpieczania dla potomnych sprzętu łączności wycofywanego z wojska. Do przedstawienia wniosków z tych dyskusji na forum zjazdu został zobowiązany delegat kol.  Jan Kowalski.

       W VII Zjeździe w Rynii (13-14 września 2012r.) z oddziału sieradzkiego uczestniczyli koledzy: Andrzej Szymonik, Jan Kowalski, Marek Lewandowski, Władysław Hammer, Tadeusz Łagunowski, Tadeusz Gajdziński, Roman Kuszak, Andrzej Domaradzki, Stanisław Rutkowski. Na zjazd byli również zaproszeni dowódca 15SBWD płk. Roman Januszewski i sieradzki nestor wśród łącznościowców płk. w st. spocz. Zygmunt Szwej. Jednak z przyczyn obiektywnych nie mogli nam towarzyszyć.

Nasi członkowie aktywnie uczestniczyli w Zjeździe – kol. Gajdziński– był jednym z dwóch protokolantów, kol. Hammer- prowadził obrady zjazdu, kol. Lewandowski przewodniczył komisji uchwał i wniosków, kol. Domaradzki i kol. Rutkowski- pracowali w komisji skrutacyjnej, kol. Kowalski przedstawił propozycje oddziału sieradzkiego dotyczące zmian w statucie i kierunki dalszej działalności.

   Delegaci na Zjazd z oddziału „Sieradz”    

    Autor - kol. J.Kowalski wręcza książkę   

gen. bryg. W. Wojciechowskiemu

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delegaci, po powrocie z Rynii, w dniu 20 września 2012r. w Klubie 15SBWD, na zebraniu zapoznali członków oddziału z przebiegiem obrad i jego wynikami. Po powitaniu gości, uczczono chwilą milczenia pamięć zmarłego 28 sierpnia kol. ppłk. Ryszarda Wolnego. Referując ustalenia zjazdu kol. Tadeusz Gajdziński przedstawił między innymi wprowadzone zmiany w statucie:

• likwidację Rady Związku,

• powstanie prezydium Zarządu Głównego (ze składu ZG),

• sposób wyboru delegatów (wybieramy 1/5 członków, a nie jak dotychczas 1/10 członków),

• siedzibą władz związku jest Warszawa /było Zegrze/

• możliwość posiadania sztandaru,

• ustalenie, że członkiem może zostać również członek rodziny lub osoba któremu bliskie są tradycje WŁ i I,

• ustanowiono wyróżnienia oraz skład władz naczelnych ŚZPŻŁ.

       Po krótkiej dyskusji kol. Władysław Hammer przedstawił podstawowe zasady konserwacji osobistych komputerów. Zwrócił uwagę na potrzebę co najmniej raz w roku odkurzenia wnętrza komputera przy pomocy sprężonego powietrza i odkurzacza. Najlepiej co tydzień skanowanie programami antywirusowymi, wyszukującymi programy szpiegujące i zbędne pliki oraz porządkowanie rejestru komputera.

    W kolejnym punkcie zebrania omówiono udział w święcie 15SBWD i święcie WłiI, jak również organizację  spotkania pokoleń sieradzkich łącznościowców 19 października w Klubie 15SBWD. Ustalono koszt uczestnictwa i komitet organizacyjny w składzie koledzy: Marek Lewandowski, Tadeusz Gajdziński,

Janusz Marciniak. Dowódca brygady zaprosił 20. członków związku na uroczyste obchody do Teatru Miejskiego 19.go października.

Zainteresowanie „Komunikatem nr 26”

Podziękowanie od ZG i Rady ŚZPŻŁ 

otrzymuje kol. Zygmunt Szwej

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

   19 października odbyła się główna uroczystość związana z 77 rocznicą utworzenia Garnizonu Sieradz i świętem 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Wypowiedziano wiele ciepłych słów pod adresem sieradzkich łącznościowców, nie zabrakło wyróżnień za osiągnięcia w służbie i pracy, a obecność zaproszonych gości pozwoliła nadać temu wydarzeniu szczególnie doniosły charakter.

W uroczystości wzięli udział obecni i byli żołnierze oraz pracownicy wojska 15. SBWD,  przedstawiciele służb mundurowych, władze miejskie i  powiatowe, delegacje związków żołnierskich, organizacji kombatanckich /ŚZPŻŁ reprezentowany był przez 20-to osobową delegację/ . Zaproszeni też byli Prezes Zarządu Głównego i były Przewodniczący Rady ŚZPŻŁ. W uroczystości uczestniczył m.in. poseł na Sejm RP – Cezary TOMCZYK, Radca Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej – Krzysztof SIKORA, dowódca Garnizonu Warszawa – gen. bryg. Wiesław GRUDZIŃSKI oraz byli dowódcy brygady – gen. bryg. Andrzej SZYMONIK i płk Władysław HAMMER.

Uroczystość w teatrze zakończyły występy Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP oraz występ kabaretu „Limo”.

Następnie, w Klubie 15 SBWD , członkowie oddziału „Sieradz”, przy znacznym wsparciu logistycznym ze strony brygady, zorganizowali spotkanie pokoleń sieradzkich łącznościowców.

W czasie spotkania kol. W. Hammer przekazuje Dowódcy 15BWD życzenia od Prezesa ZG ŚZPŻŁ

gen. bryg. Edmunda Smakulskiego

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

         6 grudnia 2012r. Prezes sieradzkiego Oddziału ŚZPŻŁ i Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu dokonali uroczystego otwarcia wystawy „Z techniką łączności przez dziesięciolecia”. Celem wystawy jest między innymi pogłębianie znajomości  tradycji, popularyzowanie patriotycznych postaw wśród młodzieży i mieszkańców regionu.

         W ceremonii udział  wzięli: Prezes naszego związku - gen. bryg. dr Edmund Smakulski, byli szefowie Wojsk Łączności MON - gen. bryg. dr Wojciech Wojciechowski i gen. bryg. dr Witold Cieślewski, Dowódca 15.SBWD - płk Roman Januszewski, Zastępca Dowódcy 15SBWD - płk Andrzej Pochopień, Starosta Sieradzki - Dariusz Olejnik, Przewodniczący Rady Miasta Sieradz – Tomasz Olejnik, Wiceprezydent Miasta - Rafał Matysiak i wielu mieszkańców naszego grodu. Uczestniczyli licznie żołnierze i pracownicy wojska 15SBWD oraz członkowie ŚZPŻŁ oddziału „Sieradz”.

        Pomysł utworzenia  takiej ekspozycji zrodził się w 2010r. Garnizon sieradzki od 1945r do chwili obecnej, nierozerwalnie związany jest z jednostkami łączności. Dwa lata trwały starania o pozyskanie wycofywanego z wojska sprzętu łączności. Dyrektor Muzeum Okręgowego zapewnił odpowiednie pomieszczenie i fachową pomoc. Spotkaliśmy się z dużą życzliwością dowództwa 15SBWD i Komendy Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Na wystawie aktualnie prezentowany jest sprzęt, którym posługiwali się łącznościowcy począwszy od II. Wojny Światowej do lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Najstarszy to radiostacje, które często możemy oglądać na filmach z o II Wojnie Światowej: RBM-1, A7B, 10RT. Oddzielną grupę stanowią  środki radioliniowe (R-405M) i przewodowe (centrale telefoniczne ŁP-10, ŁP-40). Skromnie, ale nie zapomnieliśmy o przedstawieniu komputerów personalnych.

Wiele spraw prezentowanych jest na planszach np.:

- trudne początki tworzenia wojsk łączności po I. Wojnie Światowej,

- historia łamania, przez Polaków, kodów niemieckiej „Enigmy”,

- historia garnizonu i stacjonujących w nim jednostek,

- sieradzcy łącznościowcy w misjach pokojowych.

W planach na przyszłość przewidujemy pozyskiwanie dalszych ciekawych eksponatów.

        Zarząd Oddziału ŚZPŻŁ wyraża podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego zamierzenia. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 20. grudnia 2012r. na walnym zebraniu członków oddziału podsumowano ubiegający rok. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: Dyrektor Okręgowego Muzeum w Sieradzu pan Jerzy Kowalski i reprezentujący 15 SBWD – mjr. Radosław Urycki.

Zebranie prowadził wiceprezes oddziału kol. Marek Lewandowski. Prezes oddziału podziękował wszystkim członkom za aktywną realizację zadań. Szczególne podziękowania

za inicjatywę i wkład pracy w uruchomieniu wystawy sprzętu łączności, od zarządu oddziału, prezes wręczył (w postaci dyplomu) dyr. Jerzemu Kowalskiemu oraz Tadeuszowi Miedziakowi. Dyplom z podziękowaniem, za opracowania wydawnictw utrwalających historię jednostek łączności, otrzymał kol. Jan Kowalski.

Sprawozdanie z działalności statutowej w 2012r przedstawił kol. Władysław Hammer, a sprawozdanie finansowe kol. Tadeusz Gajdziński . kol. Marek Lewandowski zaproponował

plan pracy na 2013r. Po krótkiej dyskusji zaakceptowano sprawozdania. Zawnioskowano

mi. aby w planie pracy uwzględnić zebranie w listopadzie a nie w grudniu. Walne zebranie sprawozdawcze za 2013r zaplanować w lutym.

Na zakończenie, przy kawie i lampce szampana, popłynęły życzenia świąteczne i noworoczne.

 

 

Zarząd Główny