WYDARZENIA

---------------------------------

RYS HISTORYCZNY

---------------------------------

MUZEUM -

HISTORYCZNY SPRZĘT WOJSK ŁĄCZNOŚCI

---------------------------------

DOKUMENTY
I PUBLIKACJE

---------------------------------

KONTAKT

---------------------------------

ARCHIWUM

---------------------------------

PAMIĘTAMY

---------------------------------

 

A R C H I W U M   W Y D A R Z E Ń   2 0 1 5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE ODDZIAŁU ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU POLSKICH ŻOŁNIERZY ŁĄCZNOŚCI W SIERADZU

W dniu 26 listopada odbyło się kolejne zebranie Sieradzkiego Oddziału ŚZPŻŁ. Podstawowymi zagadnieniami poruszanymi na zebraniu były: zapoznanie zebranych z przebiegiem i wynikami obrad VIII Zjazdu, który odbył się w miesiącu październiku w Zegrzu. Przebieg obrad przedstawił Prezes Oddziału ŚZPŻŁ w Sieradzu płk Marek LEWANDOWSKI. Prezes zapoznał również zebranych z propozycjami Planu Zamierzeń na rok 2016, a następnie przedstawił organizację i wyposażenie jednostek łączności w Wojsku Polskim na wschodzie czyli łączność 1 Dywizji Piechoty, 1Korpusu Polskiego, 1 Armii Wojska Polskiego i jednostek łączności Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIII WALNY ZJAZD DELEGATÓW ŚZPŻŁ W ZEGRZU

W dniach 25-26 września odbył się w Zegrzu VIII Walny Zjazd Delegatów Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności w którym z Oddziału Sieradz uczestniczyli następujący delegaci: kol. Jan KOWALSKI. Marek LEWANDOWSKI, Roman KUSZAK,  Marian FRAJTAK, Tadeusz GAJDZIŃSKI,  Tadeusz MIEDZIAK, Zbigniew TUMIELEWICZ. Podstawowym zadaniem zjazdu było przedstawienie dotychczasowych dokonań Związku, wybór nowych władz na następną kadencję oraz dokonania pewnych zmian w Statucie niezbędnych do zarejestrowania Związku jako Organizacji  Pożytku Publicznego. W wyniku wyborów do Zarządu Głównego weszli: Prezes-Edmund SMAKULSKI, Wiceprezes- Mirosław PAKUŁA, Skarbnik – Agata PURZYCKA, Sekretarz – Mieczysław HUCIAŁ, członkowie: Marian JAKUBCZAK, Bogumił TOMASZEWSKI, Jan KOWALSKI, Andrzej KORNELUK, Jan MYŚLAK, Jacek KAPUŚCIAREK. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Józef KRZYWKOWSKI – Przewodniczący, Mirosław POSŁUSZNY – Z-ca Przewodniczącego, Włodzimierz NIEDŹWIECKI, Roman KUSZAK, Franciszek CHILIŃSKI – członkowie. Sad Koleżeński stanowić będą: Edward WŁODARCZYK – Przewodniczący, Witold KORNESZCZUK – z-ca, Tadeusz MORDAKA, Eugeniusz KAŹMIERCZAK, Jerzy PAWLUK – członkowie.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE ODDZIAŁU ŚZPŻŁ W SIERADZU

W dniu 17 września odbyło się kolejne zebranie Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności w Sieradzu. Przed rozpoczęciem zebrania na zaproszenie starszego instruktora Klubu 15 SBWD pana Wiesława BEDNARSKIEGO wzięliśmy udział w koncercie w wykonaniu młodzieży z Centrum Kultury w Błaszkach prowadzonego przez starszego instruktora Klubu panią Anną JURĘ. W dalszej części zebrania Prezes płk Marek LEWANDOWSKI przedstawił sprawy związane z wyjazdem na VIII Walny Zjazd ŚZPŻŁ, który odbędzie się w Zegrzu w dn. 25-25 września. Wspomnieniami z przebiegu swojej służby wojskowej podzielił się z nami kol. Marian ŚPIEWAK.

          Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

WALNE ZEBRANIE ŚZPŻŁ

21 maja w Klubie 15 SBWD odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze sieradzkiego Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Obecnych na zebraniu członków Związku powitał Prezes płk Marek LEWANDOWSKI, przewodniczył ppłk Marian FRAJTAK. Sprawozdanie z działalności Związku w okresie VII Kadencji przedstawił Prezes Zarządu, ppłk Tadeusz GAJDZIŃSKI skarbnik Zarządu przedstawił sprawozdanie finansowe. Zebranie jednogłośnie udzieliło ustępującemu Zarządowi absolutorium. W wyborach do Zarządu na następną Kadencję wybrani zostali: Prezesem płk Marek LEWANDOWSKI, Viceprezesem  ppłk Marian FRAJTAK, Sekretarzem mjr Stanisław RUTKOWSKI, Skarbnikiem ppłk Tadeusz GAJDZIŃSKI. Delegatami na Walny Zjazd Delegatów ŚZPŻŁ, który odbędzie się 25-26 września w Zegrzu Południowym wybrani zostali: płk Jan KOWALSKI, płk Marek LEWANDOWSKI, ppłk Roman KUSZAK, ppłk Marian FRAJTAK, ppłk Tadeusz Gajdziński, ppłk Tadeusz MIEDZIAK, mjr Zbigniew TUMIELEWICZ.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew TUMIELEWICZ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI  KONFERENCJA  ŁĄCZNOŚCI

Sieradz  szósty raz gościł uczestników konferencji łączności, której tematem była ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych. Konferencja odbywała się w dniach 22 - 23 kwietnia 2015r. w Sieradzkim Centrum Kultury. Patronat honorowy nad konferencją przyjął Szef Sztabu Generalnego WP – gen. Mieczysław GOCUŁ. Honorowego patrona reprezentował płk Piotr BLONKA z Zarządu Kierowania i Dowodzenia SGWP.

Dwudniową konferencję otworzył i powitał uczestników płk Andrzej POCHOPIEŃ. Wśród zaproszonych gości byli włodarze samorządowi miasta i powiatu sieradzkiego, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, dowództwa generalnego i operacyjnego Wojska Polskiego, żołnierskich jednostek z terenu kraju, uczelni wojskowych i cywilnych oraz producenci sprzętu.

Przez 2 dni wystąpiło kilkudziesięciu  referujących z kilkunastu uczelni placówek naukowych i firm zajmujących się produkcją sprzętu teleinformatycznego i łączności. Przy niezwykle dynamicznej ewolucji wojskowych systemów teleinformatycznych, podobnie jak i sprzętu informatycznego, potrzeba jest tego typu przedsięwzięcie , służące rozwojowi i modernizacji Wojska Polskiego.

Konferencji towarzyszyła ciesząca się dużym zainteresowaniem wystawa sprzętu łączności prezentowana przez żołnierzy 15 SBWD, oraz firm na co dzień zajmujących się produkcją sprzętu teleinformatycznego. Nie lada atrakcję przygotowała grupę komandosów z Lublińca, która  oprócz sprzętu łączności i informatyki, indywidualnego wyposażenia i uzbrojenia wystawili wóz bojowy, którym zaproszona na imprezę młodzież mogła przejechać się ulicami miasta.

Szóstą Konferencję Łączności w Sieradzu zorganizowali: Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności (ŚZPŻŁ) Oddział Sieradz, 15. Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia, Stowarzyszenie Przyjaciół 15. SBWD oraz Sieradzkie Centrum Kultury.

Organizacja konferencji była możliwa dzięki wsparciu finansowemu jakie udzieliło Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach realizacji zadania publicznego, które realizował ŚZPŻŁ.

VI Konferencja Łączności posłużyła do zorganizowania w Muzeum Okręgowym w Sieradzu wyjazdowego spotkania Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności, którym przewodniczył Prezes Zarządu Głównego gen. bryg. Edmund Smakulski.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

POŻEGNANIE

14 lutego 2015 r. odszedł od nas na zawsze Pan Pułkownik Stanisław Markowski. Oficer wielce zasłużony dla Wojsk Łączności oraz dla Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Od 1949 r. związał się ze służbą wojskową, kończąc w Zegrzu Szkołę Podchorążych Rezerwy. Kolejno pełnił różne funkcje w Wojsku Polskim. Po ukończeniu w 1960 r. Wojskowej Akademii Technicznej był między innymi szefem Wydziału Radioliniowo-Przewodowego w SWŁ MON oraz dowódcą batalionu w 15. Pułku Radioliniowo-Kablowym w Sieradzu. W latach 1971-1976 dowodził 1. Pułkiem Łączności w Wałczu, a w latach 1976-1978 2. Brygadą Łączności w Wałczu. Następnie ponownie pracował w SWŁ MON. W latach 1981-1989 pełnił funkcję szefa Zespołu Rodzajów Wojsk Inspekcji Sił Zbrojnych. Po odejściu na emeryturę poświęcił się w całości pracy społecznej. Był twórcą i kustoszem Muzeum Wojsk Łączności oraz głównym współorganizatorem Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Tej organizacji poświęcił resztę swojego życia. Przez szereg lat pełnił w niej najwyższe stanowiska. Jego społeczna praca została w 2012 r. uwieńczona nadaniem przez Walny Zjazd Delegatów tytułu Honorowego Prezesa Związku. Był autorem wielu publikacji na tematy związane z historią Wojsk Łączności.

Z dniem 14 lutego 2015 r. straciliśmy w osobie Pana Pułkownika Stanisława Markowskiego niezrównanego przyjaciela oraz człowieka, bez którego świat wojskowych łącznościowców stał się uboższy.

21 lutego 2015r. o godz. 12:00 żegnali płk. Stanisława Markowskiego jego byli żołnierze z Warszawy, Wałcza i Sieradza, członkowie Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności z prezesem gen. bryg. Edmundem Smakulskim na czele oraz liczne grono przyjaciół i znajomych. W ostatniej drodze Pana Pułkownika Stanisława Markowskiego towarzyszyła również delegacja Oddziału ŚZPŻŁ z Sieradza w składzie: Marek Lewandowski, Józef Baronowski i Jan Kowalski, która w imieniu członków oddziału złożyła wieniec kwiatów.

Jan Kowalski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE ODDZIAŁU ŚZPŻŁ w SIERADZU

19 lutego bieżącego roku odbyło się zebranie Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności w Sieradzu. Zebranie poprowadził Prezes Oddziału ŚZPŻŁ  w Sieradzu płk Marek LEWANDOWSKI, który poinformował na wstępie o odejściu „Na wieczną wartę” jednego z głównych inicjatorów Komitetu Założycielskiego, wieloletniego prezesa  Zarządu Głównego w Warszawie a ostatnio Honorowego Prezesa Związku Polskich Żołnierzy Łączności  płk mgr inż. Stanisława MARKOWSKIEGO. W dalszej części zebrania Prezes wręczył płk Zygmuntowi SZWEJOWI Medal Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności nadany przez Zarząd Główny za dotychczasowe zasługi, powitał również nowo przyjętego w nasze szeregi członka mjr Jana BRZĘCZKA, a następnie zapoznał zebranych z Planem Pracy Oddziału na rok bieżący. Swoje wspomnienia z okresu pełnienia służby wojskowej przedstawił płk Marian FRAJTAK.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

70 ROCZNICA WYZWOLENIA SIERADZA

23 stycznia minęła 70 rocznica wyzwolenia Sieradza. W tym dniu, jak co roku na Cmentarzu Wojennym Okresu Drugiej Wojny Światowej przy ul. Wojska Polskiego o godzinie 12-ej spotkali się przedstawiciele władz Sieradza z Prezydentem Pawłem OSIEWAŁĄ na czele, przedstawiciele 15 SBWD z płk Romanem JANUSZEWSKIM, przedstawiciele sieradzkich związków kombatanckich, młodzież szkolna. Krótkiego podsumowania wyników II Wojny i wkładzie w jej zakończenie przez poszczególne kraje Koalicji antyhitlerowskiej dokonał Prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej I Byłych Więźniów Politycznych w Sieradzu pan Eugeniusz WIECZOREK. Kwiaty u stóp pomnika w imieniu Zarządu Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności w Sieradzu złożył prezes Oddziału płk Marek LEWANDOWSKI.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zarząd Główny