WYDARZENIA

---------------------------------

RYS HISTORYCZNY

---------------------------------

MUZEUM -

HISTORYCZNY SPRZĘT WOJSK ŁĄCZNOŚCI

---------------------------------

DOKUMENTY
I PUBLIKACJE

---------------------------------

KONTAKT

---------------------------------

ARCHIWUM

---------------------------------

PAMIĘTAMY

---------------------------------

A R C H I W U M   W Y D A R Z E Ń   2 0 1 7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE SIERADZKIEGO ODDZIAŁU ŚZPŻŁ

23 listopada odbyło się kolejne ostatnie w tym roku zebranie Sieradzkiego Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Zebranie otworzył i poprowadził Prezes płk Marek LEWANDOWSKI. W programie zebrania znalazły się między innymi: wystąpienie zaproszonego na zebranie mjr Wiesława BEDNARSKIEGO, który w swym wystąpieniu zapoznał zebranych z „Kierunkami zmian w systemie dowodzenia i kierowania wojskami w przypadku konfliktu zbrojnego” oraz aktualnym rozwojem systemów łączności w oparciu o sprzęt będący obecnie i w przyszłości na wyposażeniu 15 SBWD. Odpowiedział również na pytanie kol. Tadeusza GAJDZIŃSKIEGO o aktualny sposób naboru na stanowiska szeregowych i podoficerów na potrzeby 15 SBWD. Prowadzący zebranie Marek Lewandowski uzupełnił wystąpienie mjr BEDNARSKIEGO przedstawiając różnice w projekcie Prezydenta RP i BBN a projektem Ministerstwa Obrony Narodowej w kwestii systemów dowodzenia i kierowania wojskami. Zebrani zostali również poinformowani, że 15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia stara się o ponowne przejęcie tradycji 31 Pułk Strzelców Kaniowskich. Na zakończenie zebrania Prezes złożył zebranym życzenia Świąteczne i Noworoczne.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE ŚZPŻŁ

W dniu 20 września odbyło się kolejne zebranie Sieradzkiego Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Oddziału płk Marek LEWANDOWSKI przedstawiając jednocześnie porządek zebrania, który został przyjęty jednogłośnie przez uczestników. W pierwszym punkcie wiceprezes ppłk Marian FRAJTAK przedstawił drogę służbową zmarłego w lipcu tego roku mjr Stanisława JAPAŁA. Mjr JAPAŁ urodził się w 1926 roku w Bralinie .W kwietniu 1946 roku powołany do służby wojskowej do Białej Podlaskiej gdzie stacjonował 47 pułk 14 Dywizji Piechoty, skierowany został po przeszkoleniu do kompanii łączności. W roku 1949 skierowany został do Oficerskiej Szkoły Łączności w Sieradzu. Po ukończeniu szkoły w 1952 roku w stopniu podporucznika skierowany został do 5 okręgowego batalionu łączności w Krakowie. Likwidacja Krakowskiego Okręgu Wojskowego spowodowała przeniesienie go do kompanii łączności 6 pułku piechoty 2 Warszawskiej Dywizji stacjonującej w Częstochowie. W roku 1960 skierowany na Kurs Oficerów w Zegrzu a następnie do 15 pułku radioliniowo kablowego później 15 Sieradzkiej Brygady Radioliniowo Kablowej w Sieradzu na stanowisko komendanta poligonu szkolnego. Po przesłużeniu 36 lat w roku 1983 został przeniesiony na emeryturę. Zmarł 21 lipca 2017 roku, pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Sieradzu. Minutą ciszy zebrani uczcili jego pamięć. W drugiej części zebrania Prezes płk Marek LEWANDOWSKI przedstawił ewolucję systemów łączności na przestrzeni lat poczynając od łączności radiowej, radioliniowej, przewodowej kończąc na współczesnej łączności cyfrowej, współczesnych systemach dowodzenia w poszczególnych rodzajach wojsk jak i na szczeblu centralnym. Następne zebranie ŚZPŻŁ odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 roku jak zwykle w Klubie 15 SBWD.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE ODDZIAŁU ŚZPŻŁ W SIERADZU

W dniu 18 maja w Klubie 15 SBWD odbyło się drugie w tym roku zebranie sieradzkiego Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Zebranie otworzył i poprowadził Prezes ŚZPŻŁ w Sieradzu płk Marek LEWANDOWSKI. W pierwszej części zebrania omówił on organizowaną przez Zarząd Główny zbiórkę finansów na sztandar Związku. Początkowo proponowana była kwota 50 zł od członka związku ale została ona zmieniona na dobrowolną składkę w zależności od możliwości finansowych członków. W roku bieżącym wg informacji ZG wydany zostanie tylko jeden „Komunikat”. Na rok 2018 planowane jest wznowienie nakładu książki  „STOWARZYSZENI W ŚWIATOWYM ZWIĄZKU POLSKICH ŻOŁNIERZY ŁĄCZNOŚCI” wydanej w 2015 roku pod redakcją płk Jana KOWALSKIEGO członka naszego oddziału. Wszyscy, którzy chcą aby ich nazwisko ujęte zostało w następnym wydaniu proszeni są o wypełnienie ankiety znajdującej się na stronie sieradzkiego oddziału i przekazanie go autorowi wydania. W roku 2018 planowane jest także wydanie opracowania „Historia WŁ”. W dniu 20 maja o godz. 19.30 w Muzeum Okręgowym w Sieradzu odbędzie się prelekcja nt. „JURKA” żołnierza poległego w 1939 roku w walkach na linii rzeki Warty. Dyrektor Muzeum Jerzy Kowalski zaprasza wszystkich członków związku. Na zakończenie części oficjalnej historię swojej służby wojskowej przedstawił nasz kolega mjr Jan BRZĘCZEK. Po zakończeniu oficjalnego zebrania członkowie związku mieli okazję porozmawiać przy kiełbasce z grila.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIII  KONFERENCJA  ŁĄCZNOŚCI  W  SIERADZU

W dniach 26-28 kwietnia odbyła się w Sieradzu  kolejna VIII Konferencja Łączności. W pierwszym dniu spotkali się na terenie 15SBWD oficerowie łączności i informatyki, którzy mieli okazję zapoznać się z dorobkiem Brygady i zwiedzić Salę Tradycji. W następnych dniach VIII Konferencja Łączności organizowana przez 15 SBWD, Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności i Stowarzyszenie Przyjaciół 15 SBWD odbywała się w Teatrze Miejskim. Na Konferencję przybyło wielu przedstawicieli instytucji, jednostek wojskowych oraz firm zajmujących się produkcją sprzętu teleinformatycznego oraz systemów wykorzystywanych między innymi w wojsku. Otwarcia Konferencji dokonał Dowódca 15 SBWD płk Robert KRUPA. W ciągu dwuch dni na Konferencji prezentowane były różne rozwiązania techniczne i systemowe w dziedzinie telekomunikacji. Do najbardziej interesujących wystąpień jakie miały miejsce zaliczyć należy wystąpienie dotyczące wojny w cyberprzestrzeni, wojny która toczy się już od lat, a polegającej na dezinformacji przeciwnika i narzucaniu korzystnej dla siebie narracji. Obradom na Sali teatru towarzyszyła na zewnątrz wystawa sprzętu łączności i ogólno wojskowego. Konferencja jak w latach poprzednich zgromadziła wielu przedstawicieli instytutów i zakładów produkujących sprzęt łączności oraz mieszkańców, młodzież szkolną i przedszkolaków Sieradza. Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności reprezentowali kol. Jan Kowalski, Krzysztof Bogus, Ludwik Moczydłowski.

Tekst: Zbigniew Tumielewicz, zdjęcia: Anna Bartosik.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE ODDZIAŁU ŚZPŻŁ W SIERADZU

W dniu 16 lutego odbyło się pierwsze w tym roku zebranie sieradzkiego Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Zebranie poprowadził wiceprezes Zarządu Oddziału ppłk Marian FRAJTAK. Prezes Oddziału płk Marek LEWANDOWSKI zapoznał zebranych z przedsięwzięciami realizowanymi przez Oddział w roku 2016. Skarbnik Oddziału przedstawił sprawozdanie finansowe za rok ubiegły. W kasie związku na rok bieżący pozostało 1113 zł. W głosowaniu zebranie udzieliło Zarządowi absolutorium za działalność w roku ubiegłym. Prezes Zarządu przedstawił Plan Pracy Związku w roku bieżącym, głównymi zamierzeniami są: organizacja czterech zebrań na których w maju prezentował będzie swój przebieg służby mjr Jan BRZĘCZEK. W miesiącu kwietniu Klub 15 SBWD organizuje wycieczkę do Lublińca i Tarnowskich Gór w której mogą uczestniczyć członkowie związku. W miesiącu maju organizowana będzie VIII Konferencja  Łączności w Sieradzu. W związku ze śmiercią sekretarza Zarządu mjr Stanisława RUTKOWSKIEGO  przeprowadzone zostały wybory uzupełniające, nowym sekretarzem Zarządu Oddziału ŚZPŻŁ został wybrany mjr Zbigniew TUMIELEWICZ. W kolejnej części zebrania odczytany został list Zarządu Głównego z propozycją wsparcia przez  członków Związku kwotą 50 złotych zamierzeń Zarządu Głównego związanych z XXV-leciem Związku a głównie na ufundowanie Sztandaru dla Zarządu Głównego. W trakcie dyskusji poruszano między innymi sprawę wspólnej organizacji akcji „ZNICZ” organizowanej przez poszczególne Związki w dniu 1 listopada- zapalania zniczy na grobach kolegów którzy odeszli  „NA WIECZNĄ WARTĘ”

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zarząd Główny