WYDARZENIA

---------------------------------

RYS HISTORYCZNY

---------------------------------

MUZEUM -

HISTORYCZNY SPRZĘT WOJSK ŁĄCZNOŚCI

---------------------------------

DOKUMENTY
I PUBLIKACJE

---------------------------------

KONTAKT

---------------------------------

ARCHIWUM

---------------------------------

PAMIĘTAMY

---------------------------------

 

A R C H I W U M   W Y D A R Z E Ń   2 0 1 8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE SIERADZKIEGO ODDZIAŁU ŚZPŻŁ

W dniu 22 listopada odbyło się kolejne, ostatnie w roku bieżącym zebranie Sieradzkiego Oddziału ŚZPŻŁ. Głównym tematem zebrania była „Organizacja Polskich Wojsk Łączności w latach 1914 – 1939. Wcześniej kol. Tadeusz GAJDZIŃSKI przedstawił w skrócie informację o Zjeździe ŚZPŻŁ, który odbył się w dniach 21-22 września w Zegrzu. Z okazji 25-lecia istnienia związku ufundowany został Sztandar dla Zarządu Głównego. Nowym Prezesem ZG ŚZPŻŁ został płk Mieczysław HUCAŁ. Zjazd podjął również uchwałę o podwyższeniu składki członkowskiej z 2 na 3 zł miesięcznie czyli 36 zł rocznie. W czasie Zjazdu wręczono również wyróżnienia dla członków Związku, Dyplomem Uznania wyróżniony został między innymi kol. Zbigniew Tumielewicz. Dyplom na obecnym zebraniu wręczył Prezes Sieradzkiego Oddziału ŚZPŻŁ płk dypl. Marek LEWANDOWSKI. Prezes Oddziału przedstawił następnie w skrócie organizację wojsk łączności w latach 1914 – 1939. W następnej części zebrania omówione zostały sprawy dotyczące Planu Pracy na rok 2019, płk KOWALSKI zaproponował by w tematach podejmowanych na zebraniach zapoznano z referatem płk Heliodora CEPY na temat działania wojsk łączności w kampanii wrześniowej. Podjęto decyzję o umieszczeniu w salach Muzeum Okręgowego w Sieradzu, poświęconych łączności znaków graficznych jednostek łączności (Zegrze, Sieradz, ŚZPŻŁ) oraz poszerzenie eksponatów o wyposażenie indywidualne żołnierza. Prezes ZŻWP w Sieradzu ppłk dypl. Marian FRAJTAK zobowiązał się do ufundowania przez Koło ZŻWP jednego emblematu. Następne zebranie planowane jest w miesiącu lutym na terenie Muzeum Okręgowego w Sieradzu.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sieradzu odbyły się uroczystości poświęcone 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Uroczystości na placu poprzedziła Msza Święta w Sieradzkiej Kolegiacie Mniejszej. Po mszy nastąpił uroczysty przemarsz na Plac Piłsudskiego. Obok Kompani Honorowej 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia stanęły Poczty sztandarowe instytucji, szkół i organizacji kombatanckich z terenu Sieradza.  Po odegraniu i odśpiewaniu przez zebranych Hymnu Państwowego głos zabrał Starosta Powiatu Sieradzkiego Pan Jerzy BĄDZIOR, który w skrócie przedstawił drogę narodu do odzyskania niepodległości. W następnej kolejności nastąpiło wręczenie odznaczeń. Rozkazem D-cy 15 SBWD „Medalem Pamiątkowym” wyróżniony został między innymi płk dypl. Marek LEWANDOWSKI Prezes Sieradzkiego Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Oficer 15 SBWD por. Jacek SUJKA odczytał „Apel Poległych”, Kompania Honorowa oddała „Salwę Honorową. Punktualnie o godzinie 12-ej zebrani na placu po raz drugi odśpiewali „Hymn Polski”. Końcowym elementem uroczystości było złożenie wieńców i wiązanek kwiatów u stóp Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wiązankę kwiatów w imieniu „ Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”, „Stowarzyszenia Przyjaciół 15 SBWD” i „Sieradzkiego Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności” złożyła delegacja w składzie: ppłk Janusz MARCINIAK, ppłk Andrzej DESPUT, st.chor. szt. Ludwik MOCZYDŁOWSKI, pan Jan STACHURA. Uroczystości zakończył krótki występ orkiestry strażackiej.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCHODY 25-LECIA ZWIĄZKU ORAZ IX WALNY ZJAZD DELEGATÓW

W dniach 21 i 22 września 2018 r. odbywał się IX Walny Zjazd Delegatów. Miał on szczególnie uroczysty charakter z powodu przypadającej 25. rocznicy powstania Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Zjazd oraz uroczystości rocznicowe Związku odbywały się w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu Północnym. O godzinie dziesiątej delegaci z poszczególnych Oddziałów zajęli miejsca w sali audiowizualnej Centrum. Oddział Sieradz reprezentowali delegaci w składzie: prezes Oddziału Marek Lewandowski, Tadeusz Gajdziński, Tadeusz Miedziak, Jan Kowalski. Po zrealizowaniu czynności proceduralnych gen. bryg. Edmund Smakulski przedstawił sprawozdanie z działalności ustępującego zarządu. Następnie delegaci zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniami Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Po dyskusji nad sprawozdaniami udzielono jednogłośnie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu. Kolejnym punktem obrad było przyjęcie przez zjazd zmian w statucie Związku przedstawionych przez sekretarza ZG. Od godziny 14:00 nastąpiła przerwa w obradach zjazdu. Delegaci i władze Związku udali się na salę widowiskową Klubu CSŁiI składając po drodze wiązanki kwiatów w miejscach pamięci gen. bryg. Heliodora Cepy, patrona Centrum oraz mjr. Konstantego Mikołaja Radziwiłła, żołnierza AK zamordowanego przez Niemców w 1944 r. na terenie koszar obecnego Centrum. Na obchody jubileuszu Związku przybyli również zaproszeni goście. Po przedstawieniu historii ŚZPŻŁ głos zabrał prezes ZG gen. bryg. Edmund Smakulski. Następnie głos zabierali zaproszeni goście. Na uroczystość 25-lecia Związku zaproszony był dowódca 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia płk Robert Krupa, który ze względu ważnych zamierzeń służbowych nie mógł być obecny. Reprezentował go ppłk Radosław Urycki. Przekazał on życzenia dalszej owocnej pracy oraz pozdrowienia od dowódcy i żołnierzy 15. SBWD. Kolejnym doniosłym wydarzeniem było przekazanie nowego sztandaru ŚZPŻŁ. Fundatorzy sztandaru i indywidualni darczyńcy wbili honorowe gwoździe w drzewce sztandaru. W imieniu Oddziału Sieradz wbicia honorowego gwoździa dokonał prezes Oddziału Marek Lewandowski. Po wręczeniu sztandaru prezesowi Zarządu Głównego i przekazaniu pocztowi sztandarowego odbyła się ceremonia wręczenia wyróżnień. Z Oddziału Sieradz wyróżnieni zostali: Marian Frajtak, Tadeusz Gajdziński, Tadeusz Miedziak, Zbigniew Tumielewicz, Jan Kowalski. Uroczystość zakończył występ zespołu „b.dimention”, na który przybyli również słuchacze Centrum. W drugim dniu obrad odbyły się wybory władz naczelnych Związku. W wyniku przeprowadzonego głosowania oraz pierwszych posiedzeń nowych władz ustalone zostały następujące funkcje:

   prezes Zarządu Głównego - Mieczysław Hucał,

   wiceprezes Zarządu Głównego – Mirosław Pakuła,

   sekretarz Zarządu Głównego – Emil Suska

   skarbik Zarządu Głównego – Agata Purzycka

   przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Mirosław Posłuszny

   przewodniczący Sądu Koleżeńskiego – Marian Turek

Delegaci przyjęli uchwałę nadającą gen. bryg. Edmundowi Smakulskiemu tytuł Honorowego Prezesa Związku. Na zakończenie obrad IX Zjazdu delegaci przyjęli uchwałę dotyczącą kierunku dalszego działania Związku. Prezes Zarządu Głównego Mieczysław Hucał przedstawił kierunki i zasady dalszej pracy, podziękował za wybór nowych władz oraz życzył delegatom dalszego zaangażowania w pracach społecznych oraz dobrego zdrowia. 

                                                                                                               Jan Kowalskialski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

FESTYN SPORTOWO REKREACYJNY SŁUŻB MUNDUROWYCH

24 maja w ramach planowanego w miesiącu maju zebrania Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności w Sieradzu członkowie związku wzięli udział w organizowanym przez Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rudzie „Festynie Sportowo Rekreacyjnym Służb Mundurowych” W trakcie spotkania uczestnicy festynu mogli wziąć udział w wielu grach i zabawach, posmakować pysznej, wojskowej grochówki, kiełbaski z grila lub ogniska. W ramach spotkania odwiedził nas również Prezydent Miasta Sieradza, który złożył zebranym życzenia wspaniałej zabawy i poinformował o modernizacji Ośrodka w roku bieżącym. Do tańca przygrywała zebranym wspaniała kapela.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOC W MUZEUM 2018

Podobnie jak w latach ubiegłych w dniu 19 maja odbyła się kolejna „Noc Muzeów”. Sieradzkie Muzeum Okręgowe udostępniało swoje zbiory w godzinach 18-24. Zwiedzać można było także  otwartą w dniu 8 maja nową salę wystawową poświęconą sprzętowi wojsk łączności. Wystawa pt. „Z TECHNIKĄ ŁĄCZNOŚCI PRZEZ DZIESIĘCIOLECIA” prezentuje sprzęt używany w wojsku w okresie przedwojennym, okresie wojny i lata powojenne. W salach zgromadzono sprzęt radiowy, łączności przewodowej i radioliniowej. Patronem wystawy jest płk Władysław HAMMER były dowódca 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia (dawniej 15 Sieradzkiej Brygady Radioliniowo Kablowej), która w tym roku obchodzi 50 rocznicę swojego powstania. W „Noc Muzeów” sprzęt zgromadzony na salach wystawowych prezentowali i udzielali wyczerpujących informacji członkowie Sieradzkiego Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności kol. Tadeusz MIEDZIAK i Ludwik MOCZYDŁOWSKI. W godzinach otwarcia wystawę zwiedziło wiele rodzin z dziećmi, młodzieży szkolnej, zarówno klas podstawowych, gimnazjalnych jak i szkół średnich.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zarząd Główny