WYDARZENIA

---------------------------------

RYS HISTORYCZNY

---------------------------------

MUZEUM -

HISTORYCZNY SPRZĘT WOJSK ŁĄCZNOŚCI

---------------------------------

OGŁOSZENIA

---------------------------------

KONTAKT

---------------------------------

ARCHIWUM

---------------------------------

W Y D A R Z E N I A

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 24.04.2021r. na  „Wieczną Wartę”  odszedł nasz kolega śp. Paweł Ratajczyk.

Urodził się 30.01.1953r. w Nieświastowie pow. Koniński. Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Pedagogicznej został powołany do Szkoły Oficerów Rezerwy w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu. Po ukończeniu szkoły w 1977r. został skierowany na praktykę do 30-go Berlińskiego Dywizjonu Rozpoznania Artyleryjskiego w Toruniu. Do zawodowej służby wojskowej został powołany po ukończeniu praktyki i mianowaniu na stopień podporucznika . W latach 1978 - 1983 służył w Wojskach Rakietowych i Artylerii. W 1983r. został przeniesiony do 15BRLK w Sieradzu gdzie pełnił obowiązki dowódcy plutonu Szkoły Podoficerów Rezerwy, dowódcy kompani remontowej, a następnie inżyniera batalionu radioliniowo-kablowego. W latach 1999 - 2003 służył w WKU Wieluń na stanowisku Starszego Oficera Sekcji Mobilizacji i Administrowania. W lutym 2003 roku przeszedł na emeryturę. Za sumienną pracę został odznaczony wieloma medalami min. medalem za „Ofiarność i Odwagę”. Będąc na emeryturze aktywnie działał się w Światowym Związku Polskich Żołnierzy Łączności Oddział Sieradz, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Brygady. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 27.04.2021r. w Kościele Garnizonowym, a następnie na cmentarzu komunalnym w Sieradzu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYSTAWA, KTÓRĄ WARTO ZWIEDZIĆ

Źródłem historii w krótkiej perspektywie czasu są wspomnienia i opowieści jej bezpośrednich uczestników. Historia lat odległych i bardzo odległych odtwarzana jest na podstawie badań naukowych, starych materiałów pisanych oraz odkrywanych starych rzeczy materialnych i artefaktów. Stała wystawa "Z TECHNIKĄ ŁĄCZNOŚCI PRZEZ DZIESIĘCIOLECIA” znajdująca się w Muzeum Okręgowym w Sieradzu jest źródłem wiedzy o historii Wojsk Łączności. Zgromadzone są tam środki łączności z okresu od drugiej wojny światowej do końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Wystawa, począwszy od jej powstania w 2012 roku, cieszy się stałą sympatią i troską dyrektora Muzeum oraz opieką członków Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności Oddziału Sieradz. Częstymi gośćmi dyrektora Muzeum Okręgowego Pana Piotra Gutbiera są płk Marek Lewandowski i płk Jan Kowalski. Uzgadniane są wówczas niezbędne do wykonania prace, które później są realizowane. W sytuacjach niezbędnych chętnie udziela pomocy dowódca 15. SBWD. Zgromadzone na wystawie zbiory są systematycznie uzupełniane nowymi eksponatami i materiałami. W ostatnich latach przybyły na  sali  muzealnej  odbiorniki  radiowe  R-155P,  R-311, EKB, R-173P oraz radiostacje R-111 i R-407 przekazane przez prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności ppłk. Mieczysław Hucała. Dyrektor Muzeum Okręgowego wyposażył nową gablotę, w której znalazły się między innymi części wyposażenia i uzbrojenia żołnierza polskiego z walk we wrześniu 1939 r. oraz z okresu powojennego. Członkowie sieradzkiego oddziału ŚZPŻŁ opracowali nowe plansze przedstawiające logo jednostek, rozwój techniczny Wojsk Łączności oraz historię sieradzkich jednostek łączności. Uzupełnili również gablotę z książkami nowymi wydawnictwami. Dla odwiedzających wystawę stanowi ona doskonałe źródło porównania skoku technologicznego, jaki dokonał się w ostatnich dziesięcioleciach w wojskowej technice łączności. Wystawa stanowi również doskonałe źródło historii Wojsk Łączności. Dla byłych żołnierzy łączności jest doskonałym miejscem do wspomnień, a dla żołnierzy czynnej służby i młodzieży miejscem zdobycia dodatkowej wiedzy historycznej i technicznej. Wystawa ”Z TECHNIKĄ ŁĄCZNOŚCI PRZEZ DZIESIĘCIOLECIA” jest jedną z nielicznych tego typu w Polsce. Najbliższa znajduje się kilkaset kilometrów od Sieradza.

 Jan Kowalski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 11.12.2020 r. na "Wieczną Wartę" odszedł nasz kolega śp. mjr Zbigniew Tumielewicz.

Urodził się 26.02.1947r. w Radestowie w woj. świętokrzyskim. W 1965 r. wstąpił do Oficerskiej Szkoły Łączności w Zegrzu, po jej ukończeniu w 1968 r. na stałe związał się z Sieradzką Brygadą. Rozpoczął służbę jako dowódca stacji, następnie dowódca plutonu, technik kompanii. W 1983 r. objął stanowisko dowódcy kompanii. Od 1988 r. do zakończenia służby w 1999 r. pełnił obowiązki zastępcy dowódcy batalionu - szefa służb technicznych oraz szefa logistyki batalionu.

Za swoją sumienna pracę był wielokrotnie wyróżniany i odznaczony odznaczeniami resortowymi i państwowymi.

Będąc na emeryturze aktywie działał w Światowym Związku Polskich Żołnierzy Łączności - Oddział Sieradz pełniąc funkcję sekretarza oraz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Spoczywaj w pokoju.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 16 grudnia o godzinie 14.00 w Kościele Garnizonowym, a następnie na Cmentarzu Komunalnym w Sieradzu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

100. ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ

Od wielu już lat Wojsko Polskie obchodzi swoje święto w rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. W tym roku przypada 100. rocznica tej bitwy uznawanej za jedną z najważniejszych w historii świata. Zwycięska wojna z Armią Czerwoną w 1920 r. pozwoliła zachować wolność odradzającej się Polski, ale również uchroniła Europę przed pożogą wojen i rewolucji, które miały rozszerzać komunizm niesiony na bagnetach czerwonoarmistów. W związku z tą doniosłą rocznicą odbywa się wiele spotkań, imprez i uroczystości. Jedną z nich było spotkanie zorganizowane 11 sierpnia w Muzeum Okręgowym w Sieradzu. Na spotkanie to zapraszał starosta sieradzki Mariusz Bądzior i dyrektor muzeum Piotr Gutbier. O godzinie 11:00 do sali konferencyjnej Muzeum Okręgowego przybyli mieszkańcy Sieradza oraz przedstawiciele samorządu, kultury, lokalnych mediów, 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności oraz organizacji pozarządowych. Spotkanie prowadził dyrektor muzeum, który po powitaniu gości zapraszał do wystąpień kolejnych prelegentów. Jako pierwszy występował Artur Ossowski, przedstawiciel IPN z Łodzi. Przedstawił on sylwetki łódzkich bohaterów wojny polsko-bolszewickiej. Kolejno zabierali głos Walenty Prajs i Józef Szubzda. Omówili oni życiorysy swoich krewnych, bohaterów tamtych lat. Następnym prelegentem był prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności pułkownik Mieczysław Hucał. Wystąpienie swoje zatytułował:, „Z CZYM NA BOLSZEWIKA? Czyli sprzęt łączności wykorzystywany przez Wojsko Polskie podczas wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920”. Zaprezentowany temat jest mało znany. Płk Hucał włożył wiele wysiłku w zbieranie materiałów. Swoją prelekcję uzupełnił licznymi zdjęciami z tamtych lat. Największą wartością tego ciekawego wystąpienia była prezentacja dużej ilości oryginalnego sprzętu łączności, którym posługiwali się nasi żołnierze podczas prowadzonych walk w tamtej wojnie. Zarówno przedstawiony materiał jak i eksponaty unikatowego sprzętu łączności cieszyły się zainteresowaniem zebranych. Na zakończenie spotkania głos zabrał starosta Mariusz Bądzior, który w towarzystwie komendanta Hufca ZHP Sieradz Przemysława Serwety, podziękował prelegentom oraz przedstawił sprawę budowy i uroczystego odsłonięcia w Sieradzu pomnika 100-lecia Bitwy Warszawskiej.

Jan Kowalski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z wielkim żalem informujemy, że 27 kwietnia 2020 r. odszedł od nas na zawsze pułkownik Bernard Mieńkowski, pierwszy dowódca jednostki łączności w Sieradzu. W latach 1956 -1964 dowodził 56. Batalionem Radiolinii w Sieradzu. Po odejściu z Sieradza, w latach 1964 - 1969 pełnił obowiązki zastępcy komendanta i komendanta Wojskowego Instytutu Łączności w Zegrzu. W latach 1969 - 1976 był zastępcą Szefa Wojsk Łączności MON. W 1976 r. odszedł z zawodowej służby wojskowej.

Przez dalsze lat pracował w instytucjach cywilnych oraz udzielał się w wielu organizacjach społecznych. Był członkiem Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Był również Członkiem Honorowym i rzeczywistym Stowarzyszenia Przyjaciół 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Odznaczony był m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Walecznych.

                                              CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

WALNE ZEBRANIE ODDZIAŁU

W dniu 20 lutego 2020 r. odbyło się Walne Zebranie Oddziału Sieradz ŚZPŻŁ na którym omówiono działalność Oddziału w 2019 roku oraz przedstawiono Plan Pracy Oddziału na 2020 rok. W zebraniu uczestniczyło 18 z 26 członków Oddziału. Zebranie było prawomocne.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

JUBILEUSZ PUŁKOWNIKA ZYGMUNTA SZWEJA

W dniu 18 listopada br. mieliśmy przyjemność odwiedzić i złożyć życzenia naszemu dostojnemu jubilatowi pułkownikowi ZYGMUNTOWI SZWEJOWI, który jest najstarszym członkiem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności w Sieradzu. Pułkownik Zygmunt SZWEJ urodził się 1 listopada 1924 r. w Jasieńcu, woj. kieleckie.

Przebieg służby 05.04.1945 - 05.10.1945 – podchorąży Oficerskiej Szkoły Piechoty nr 2 w Lublinie, 1945–1947 – podchorąży OSŁ w Sieradzu, 1947–1949 – kierownik sal służby ruchu w OSŁ w Sieradzu, 1950–1956 – wykładowca i starszy wykładowca radio i elektrotechniki w szkole oficerskiej w Sieradzu, 1956-1961 – słuchacz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, 1961–1968 – inżynier radiolinii w 15. PRLK w Sieradzu, 1968–1981 – inżynier radiolinii w 15. BRLK w Sieradzu.

Pomimo tak zacnego wieku, umysł płk Zygmunta SZWEJA jest wyjątkowo sprawny. Spotkanie z Jubilatem w którym wzięli udział pułkownicy: Marek LEWANDOWSKI, Józef SZYMCZAK, Marian FRAJTAK i Janusz MARCINIAK upłynęło w miłej, pełnej wspomnień atmosferze.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE SIERADZKIEGO ODDZIAŁU ŚZPŻŁ

W dniu 23 maj w Skansenie Muzeum Okręgowego w Sieradzu odbyło się zebranie Oddziału. Bardzo interesującą prelekcję nt. "Historia rozformowanych pułków łączności" wygłosił kolega Jan Kowalski. Po zebraniu odbyło się spotkanie integracyjne przy ognisku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOC MUZEÓW

18-go maja odbyła się 14-ta edycja Nocy Muzeów. Również w tym roku wystawa "Z techniką łączności przez dziesięciolecia" cieszyła się dużym zainteresowaniem dzieci, dorosłych jak i młodzieży.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODDZIAŁU

W dn. 21 lutego 2019r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Oddziału. Zebranie prowadził prezes Oddziału płk rez. Marek Lewandowski. W sprawozdaniu podsumowano działalność w 2018r. ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Muzeum Okręgowym w Sieradzu w zakresie realizacji przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem wystawy „Z techniką łączności przez dziesięciolecia”. Dzięki bardzo dobrej współpracy z dyrektorem Muzeum oraz innymi Oddziałami ŚZPŻŁ wystawa wzbogaciła się o nowe atrakcyjne eksponaty sprzętu.

Realizując zadania zawarte w planie pracy członkowie Oddziału aktywnie uczestniczyli w uroczystościach patriotycznych oraz sportowo rekreacyjnych. Na zakończenie prezes Oddziału przedstawił plan pracy na 2019r. Celem działalności Oddziału w 2019r. jest upamiętnienie i upowszechnienie historii wojskowej łączności i informatyki, umacnianie więzi z jednostkami i instytucjami wojskowymi oraz integracja środowisk wojskowych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE SIERADZKIEGO ODDZIAŁU ŚZPŻŁ

W dniu 22 listopada odbyło się kolejne, ostatnie w roku bieżącym zebranie Sieradzkiego Oddziału ŚZPŻŁ. Głównym tematem zebrania była „Organizacja Polskich Wojsk Łączności w latach 1914 – 1939. Wcześniej kol. Tadeusz GAJDZIŃSKI przedstawił w skrócie informację o Zjeździe ŚZPŻŁ, który odbył się w dniach 21-22 września w Zegrzu. Z okazji 25-lecia istnienia związku ufundowany został Sztandar dla Zarządu Głównego. Nowym Prezesem ZG ŚZPŻŁ został płk Mieczysław HUCAŁ. Zjazd podjął również uchwałę o podwyższeniu składki członkowskiej z 2 na 3 zł miesięcznie czyli 36 zł rocznie. W czasie Zjazdu wręczono również wyróżnienia dla członków Związku, Dyplomem Uznania wyróżniony został między innymi kol. Zbigniew Tumielewicz. Dyplom na obecnym zebraniu wręczył Prezes Sieradzkiego Oddziału ŚZPŻŁ płk dypl. Marek LEWANDOWSKI. Prezes Oddziału przedstawił następnie w skrócie organizację wojsk łączności w latach 1914 – 1939. W następnej części zebrania omówione zostały sprawy dotyczące Planu Pracy na rok 2019, płk KOWALSKI zaproponował by w tematach podejmowanych na zebraniach zapoznano z referatem płk Heliodora CEPY na temat działania wojsk łączności w kampanii wrześniowej. Podjęto decyzję o umieszczeniu w salach Muzeum Okręgowego w Sieradzu, poświęconych łączności znaków graficznych jednostek łączności (Zegrze, Sieradz, ŚZPŻŁ) oraz poszerzenie eksponatów o wyposażenie indywidualne żołnierza. Prezes ZŻWP w Sieradzu ppłk dypl. Marian FRAJTAK zobowiązał się do ufundowania przez Koło ZŻWP jednego emblematu. Następne zebranie planowane jest w miesiącu lutym na terenie Muzeum Okręgowego w Sieradzu.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sieradzu odbyły się uroczystości poświęcone 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Uroczystości na placu poprzedziła Msza Święta w Sieradzkiej Kolegiacie Mniejszej. Po mszy nastąpił uroczysty przemarsz na Plac Piłsudskiego. Obok Kompani Honorowej 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia stanęły Poczty sztandarowe instytucji, szkół i organizacji kombatanckich z terenu Sieradza.  Po odegraniu i odśpiewaniu przez zebranych Hymnu Państwowego głos zabrał Starosta Powiatu Sieradzkiego Pan Jerzy BĄDZIOR, który w skrócie przedstawił drogę narodu do odzyskania niepodległości. W następnej kolejności nastąpiło wręczenie odznaczeń. Rozkazem D-cy 15 SBWD „Medalem Pamiątkowym” wyróżniony został między innymi płk dypl. Marek LEWANDOWSKI Prezes Sieradzkiego Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Oficer 15 SBWD por. Jacek SUJKA odczytał „Apel Poległych”, Kompania Honorowa oddała „Salwę Honorową. Punktualnie o godzinie 12-ej zebrani na placu po raz drugi odśpiewali „Hymn Polski”. Końcowym elementem uroczystości było złożenie wieńców i wiązanek kwiatów u stóp Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wiązankę kwiatów w imieniu „ Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”, „Stowarzyszenia Przyjaciół 15 SBWD” i „Sieradzkiego Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności” złożyła delegacja w składzie: ppłk Janusz MARCINIAK, ppłk Andrzej DESPUT, st.chor. szt. Ludwik MOCZYDŁOWSKI, pan Jan STACHURA. Uroczystości zakończył krótki występ orkiestry strażackiej.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCHODY 25-LECIA ZWIĄZKU ORAZ IX WALNY ZJAZD DELEGATÓW

W dniach 21 i 22 września 2018 r. odbywał się IX Walny Zjazd Delegatów. Miał on szczególnie uroczysty charakter z powodu przypadającej 25. rocznicy powstania Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Zjazd oraz uroczystości rocznicowe Związku odbywały się w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu Północnym. O godzinie dziesiątej delegaci z poszczególnych Oddziałów zajęli miejsca w sali audiowizualnej Centrum. Oddział Sieradz reprezentowali delegaci w składzie: prezes Oddziału Marek Lewandowski, Tadeusz Gajdziński, Tadeusz Miedziak, Jan Kowalski. Po zrealizowaniu czynności proceduralnych gen. bryg. Edmund Smakulski przedstawił sprawozdanie z działalności ustępującego zarządu. Następnie delegaci zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniami Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Po dyskusji nad sprawozdaniami udzielono jednogłośnie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu. Kolejnym punktem obrad było przyjęcie przez zjazd zmian w statucie Związku przedstawionych przez sekretarza ZG. Od godziny 14:00 nastąpiła przerwa w obradach zjazdu. Delegaci i władze Związku udali się na salę widowiskową Klubu CSŁiI składając po drodze wiązanki kwiatów w miejscach pamięci gen. bryg. Heliodora Cepy, patrona Centrum oraz mjr. Konstantego Mikołaja Radziwiłła, żołnierza AK zamordowanego przez Niemców w 1944 r. na terenie koszar obecnego Centrum. Na obchody jubileuszu Związku przybyli również zaproszeni goście. Po przedstawieniu historii ŚZPŻŁ głos zabrał prezes ZG gen. bryg. Edmund Smakulski. Następnie głos zabierali zaproszeni goście. Na uroczystość 25-lecia Związku zaproszony był dowódca 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia płk Robert Krupa, który ze względu ważnych zamierzeń służbowych nie mógł być obecny. Reprezentował go ppłk Radosław Urycki. Przekazał on życzenia dalszej owocnej pracy oraz pozdrowienia od dowódcy i żołnierzy 15. SBWD. Kolejnym doniosłym wydarzeniem było przekazanie nowego sztandaru ŚZPŻŁ. Fundatorzy sztandaru i indywidualni darczyńcy wbili honorowe gwoździe w drzewce sztandaru. W imieniu Oddziału Sieradz wbicia honorowego gwoździa dokonał prezes Oddziału Marek Lewandowski. Po wręczeniu sztandaru prezesowi Zarządu Głównego i przekazaniu pocztowi sztandarowego odbyła się ceremonia wręczenia wyróżnień. Z Oddziału Sieradz wyróżnieni zostali: Marian Frajtak, Tadeusz Gajdziński, Tadeusz Miedziak, Zbigniew Tumielewicz, Jan Kowalski. Uroczystość zakończył występ zespołu „b.dimention”, na który przybyli również słuchacze Centrum. W drugim dniu obrad odbyły się wybory władz naczelnych Związku. W wyniku przeprowadzonego głosowania oraz pierwszych posiedzeń nowych władz ustalone zostały następujące funkcje:

   prezes Zarządu Głównego - Mieczysław Hucał,

   wiceprezes Zarządu Głównego – Mirosław Pakuła,

   sekretarz Zarządu Głównego – Emil Suska

   skarbik Zarządu Głównego – Agata Purzycka

   przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Mirosław Posłuszny

   przewodniczący Sądu Koleżeńskiego – Marian Turek

Delegaci przyjęli uchwałę nadającą gen. bryg. Edmundowi Smakulskiemu tytuł Honorowego Prezesa Związku. Na zakończenie obrad IX Zjazdu delegaci przyjęli uchwałę dotyczącą kierunku dalszego działania Związku. Prezes Zarządu Głównego Mieczysław Hucał przedstawił kierunki i zasady dalszej pracy, podziękował za wybór nowych władz oraz życzył delegatom dalszego zaangażowania w pracach społecznych oraz dobrego zdrowia. 

                                                                                                               Jan Kowalskialski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

FESTYN SPORTOWO REKREACYJNY SŁUŻB MUNDUROWYCH

24 maja w ramach planowanego w miesiącu maju zebrania Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności w Sieradzu członkowie związku wzięli udział w organizowanym przez Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rudzie „Festynie Sportowo Rekreacyjnym Służb Mundurowych” W trakcie spotkania uczestnicy festynu mogli wziąć udział w wielu grach i zabawach, posmakować pysznej, wojskowej grochówki, kiełbaski z grila lub ogniska. W ramach spotkania odwiedził nas również Prezydent Miasta Sieradza, który złożył zebranym życzenia wspaniałej zabawy i poinformował o modernizacji Ośrodka w roku bieżącym. Do tańca przygrywała zebranym wspaniała kapela.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOC W MUZEUM 2018

Podobnie jak w latach ubiegłych w dniu 19 maja odbyła się kolejna „Noc Muzeów”. Sieradzkie Muzeum Okręgowe udostępniało swoje zbiory w godzinach 18-24. Zwiedzać można było także  otwartą w dniu 8 maja nową salę wystawową poświęconą sprzętowi wojsk łączności. Wystawa pt. „Z TECHNIKĄ ŁĄCZNOŚCI PRZEZ DZIESIĘCIOLECIA” prezentuje sprzęt używany w wojsku w okresie przedwojennym, okresie wojny i lata powojenne. W salach zgromadzono sprzęt radiowy, łączności przewodowej i radioliniowej. Patronem wystawy jest płk Władysław HAMMER były dowódca 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia (dawniej 15 Sieradzkiej Brygady Radioliniowo Kablowej), która w tym roku obchodzi 50 rocznicę swojego powstania. W „Noc Muzeów” sprzęt zgromadzony na salach wystawowych prezentowali i udzielali wyczerpujących informacji członkowie Sieradzkiego Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności kol. Tadeusz MIEDZIAK i Ludwik MOCZYDŁOWSKI. W godzinach otwarcia wystawę zwiedziło wiele rodzin z dziećmi, młodzieży szkolnej, zarówno klas podstawowych, gimnazjalnych jak i szkół średnich.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTWARCIE WYSTAWY "Z TECHNIKĄ ŁĄCZNOŚCI PRZEZ DZIESIĘCIOLECIA"

W dniu 8 maja o godz. 15-ej z okazji 73 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej w Muzeum Okręgowym w Sieradzu odbyła się wystawa w nowej aranżacji pt. „Z TECHNIKĄ ŁĄCZNOŚCI PRZEZ DZIESIĘCIOLECIA”. Otwarcie wystawy zakończyło prace związane z przeniesieniem eksponatów dotyczących historii wojsk łączności w Sieradzu do nowej, większej sali muzealnej udostępnionej przez nowego Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sieradzu pana Piotra GUTBIER organizatora dzisiejszej uroczystości. W uroczystości wzięli udział: Prezydent miasta Sieradza pan Paweł OSIEWAŁA, Starosta sieradzki Mariusz BĄDZIOR, wicestarosta Marek KANICKI, Dowódca 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia płk Robert KRUPA, Sekretarz Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności w Warszawie płk Mirosław HUCAŁ, Prezes Zarządu Oddziału ŚZPŻŁ w Sieradzu płk Marek LEWANDOWSKI, Pani Janina HAMMER żona Patrona sali wystawowej płk Władysława HAMMERA, płk Jan KOWALSKI inicjator i współzałożyciel powstania sali wystawowej wojskowego sprzętu łączności, Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu ppłk Janusz MARCINIAK, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia płk Andrzej DESPUT, Prezes Koła ZŻWP i wiceprezes ZO ŚZPŻŁ w Sieradzu ppłk Marian FRAJTAK. Udział w otwarciu wystawy wzięli również liczni członkowie sieradzkiego Oddziału ŚZPŻŁ, SP15SBWD przedstawiciele kadry i pracowników cywilnych Brygady. Otwarcia wystawy dokonał dyrektor Muzeum Okręgowego Piotr GUTBIER, głos zabrali również Prezydent Sieradza, Starosta i wicestarosta sieradzki, prezes ZG ŚZPŻŁ. Sprzęt łączności zgromadzony w salach i jego możliwości prezentował płk Jan KOWALSKI.


Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE  SIERADZKIEGO ODDZIAŁU

ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU POLSKICH ŻOŁNIERZY ŁĄCZNOŚCI

W dniu 22 lutego 2018 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze Sieradzkiego  Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Oddziału ŚZPŻŁ w Sieradzu płk Marek LEWANDOWSKI, który powitał przybyłych na zebranie członków związku oraz przedstawił proponowany porządek zebrania przyjęty w głosowaniu przez zebranych. W zebraniu uczestniczyło 17 członków na stan 28. Zebranie było prawomocne. Dalszą część zebrania poprowadził przewodniczący w osobie v-ce prezesa Oddziału ppłk dypl. Mariana FRAJTAKA. Sprawozdanie z działalności Oddziału w minionej kadencji przedstawił Prezes Oddziału ŚZPŻŁ płk Marek LEWANDOWSKI. Skarbnik Oddziału ppłk Tadeusz GAJDZIŃSKI przedstawił z kolei  sprawozdanie finansowe za rok ubiegły i całą poprzednią kadencję. Po dyskusji nad sprawozdaniem ustępujący Zarząd Oddziału w głosowaniu uzyskał Absolutorium za działalność w minionej kadencji. W wyniku przeprowadzonych w następnej części zebrania wyborów, w skład nowego Zarządu Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności w Sieradzu wybrani zostali: Prezesem – płk Marek LEWANDOWSKI, V-ce Prezesem – ppłk dypl. Marian FRAJTAK, Skarbnikiem – ppłk Tadeusz MIEDZIAK, Sekretarzem – mjr Zbigniew TUMIELEWICZ. Na delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów ŚZPŻŁ, który planowany jest w dniach 19-21.09.2018 roku w Zegrzu wybrani zostali: płk Marek LEWANDOWSKI, płk Jan KOWALSKI, ppłk Marian FRAJTAK, ppłk Tadeusz GAJDZIŃSKI, ppłk Tadeusz MIEDZIAK, mjr Zbigniew TUMIELEWICZ. Na tym zebranie zakończono.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starszy  chorąży  Henryk  WOJCIECHOWSKI

St. chor. Henryk WOJCIECHOWSKI urodził się 6 stycznia 1936 roku w miejscowości Brudnia w powiecie Inowrocław. 28 września 1953 roku został powołany przez WKU Poznań 2 i skierowany jako podchorąży do Oficerskiej Szkoły Łączności Przewodowej w Sieradzu. W związku z przeprowadzoną w 1955 roku redukcją w szkolnictwie wojskowym wyraził gotowość do pozostania w zawodowej służbie wojskowej. Po przejściu do służby zawodowej służył kolejno na następujących stanowiskach: Lata 1955 – 1967 magazynier materiałów pędnych i smarów w 56 batalionie Radiolinii i 15 pułku radioliniowo-  kablowym w Sieradzu. W latach 1967 – 1968 pełnił obowiązki  podoficera materiałów pędnych i smarów w 15 PRLK,  po utworzeniu w 1968 roku 15 Brygady Radioliniowo Kablowej do roku 1976 pełnił dalej obowiązki podoficera mps. W 1976 został wyznaczony na stanowisko pomocnik szefa mps w 15 Sieradzkiej Brygadzie Radioliniowo Kablowej. Z tego stanowiska w dniu 3 grudnia 1991 roku po 38 latach służby  odszedł do cywila. W trakcie pełnienia służby za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych i właściwą gospodarkę materiałami pędnymi został odznaczony: „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski”, „Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi”, „Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju”, „Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, „Medalem Zasłużony dla Śląskiego Okręgu Wojskowego”. Po zakończeniu służby wstąpił do „Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych” wcześniej /Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego/ .Przez wiele lat pełnił w Związku funkcję Skarbnika Zarządu Wojewódzkiego później Zarządu Rejonowego ZŻWP. Za aktywną pracę w Związku wyróżniony „Odznaką Honorową za Zasługi dla ZBŻZ i ORWP” oraz . „Medalami XXV-lecia i XXX-lecia ZŻWP”. 25 maja 2006 roku został przyjęty do „Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności”/ ŚZPŻŁ/ w Sieradzu do którego należał do momentu odejścia „Na Wieczną Służbę”. Od 2006 roku należał również do „Stowarzyszenia Przyjaciół 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia”/SP15SBWD/.

Zmarł 2 stycznia 2018 roku. Pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Sieradzu w dniu 11 stycznia 2018 roku. W ostatniej drodze towarzyszyli mu oprócz rodziny, asysta wojskowa 15 SBWD,  koledzy ze ZŻWP wraz z Pocztem Sztandarowym Związku, ŚZPŻŁ, SP15 SBWD, towarzysze służby wojskowej, znajomi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zarząd Główny